Po­znáš to. Spra­víš množ­stvo chýb, ktoré ne­skôr ľu­tu­ješ a vždy si ty tá, ktorá všetko zni­čila a nemá sve­do­mie. Mnoho chýb si nech­cela spra­viť. Mno­hým chy­bám si chcela pre­dísť, ale ne­dalo sa. Stalo sa. Tvoj ži­vot ide ďa­lej. Ne­ľu­tuj sa. Pouč sa.

Tvoje chyby ne­de­fi­nujú tvoje sku­točné ja. Každý je­den deň zis­ťu­jeme, kde ro­bíme chyby a sna­žíme sa im vy­hý­bať. Každý je­den deň pri­chá­dzame na to, že v mi­nu­losti sme sa cho­vali se­becky a chceme sa na­šich zlých vlast­ností zba­viť.

large (1)

we­he­ar­tit.com

Mys­lím si, že je veľmi dô­le­žité, aby sme si svoje chyby uve­do­mo­vali a chceli ich zme­niť. Viem, že nie všetko sa dá na­pra­viť. Viem, že nie­ktoré slová a činy sa ne­dajú vrá­tiť späť a ani vy­ma­zať. No o tom je ži­vot. Je o množ­stve chýb, ktoré po celý ži­vot ro­bíme a sna­žíme sa z nich po­u­čiť. Je to o tom, že už nech­ceš znova vstú­piť do tej is­tej rieky, ktorá ťa skoro uto­pila. Je to o tom, že sa sna­žíš zme­niť svoj prí­stup. To je dô­le­žité. Pri­znať si chybu, po­u­čiť sa z nej. Od­pus­tiť, ospra­vedl­niť sa a ísť ďa­lej.

Ne­ča­kaj, že ne­bu­deš ro­biť chyby. Tie bu­deš ro­biť celý svoj ži­vot. Budú ťa spre­vá­dzať uda­los­ťami, mo­mentmi a ľuďmi. Budú tvoji verní sprie­vod­co­via a ni­kdy sa ich nez­ba­víš. Mu­síš ich pri­jať. Mu­síš pri­jať svoje chyby a chyby dru­hých. Mu­síš ich po­cho­piť.

large (2)

we­he­ar­tit.com

Tvoje chyby ne­de­fi­nujú tvoje sku­točné ja. Zmý­lila si sa, po­ve­dala si slová, ktoré ťa mr­zia. Dô­le­žité je prísť na to, kde ro­bíš chybu a na­ozaj si to pri­znať. Po­znám ľudí, ktorí si svoje chyby ne­priz­najú a hľa­dajú vinu ho­cikde, len nie v sebe. Tiež sa nie­kedy tak cho­vám a úp­rimne ma to mrzí. Ne­berme svoje chyby ako niečo, čo nám kazí ži­vot. Is­tým spô­so­bom nám to ani ne­uľah­čujú, ale dá­vajú nám šancu byť lep­ším člo­ve­kom.

Koľ­ko­krát si uro­bila chybu, ktorú si ľu­to­vala no na­ko­niec to bolo naj­lep­šie roz­hod­nu­tie? 

Koľ­ko­krát sa z tvo­jej chyby stal ne­za­bud­nu­teľný zá­ži­tok?

Drahá moja, ber svoje chyby ako sú­časť tvojho ži­vota.

Pouč sa z nich.

Od­pusť si.

Oni ťa ne­de­fi­nujú.

Komentáre