Kaž­dého mrzí roz­chod. Mr­zia nás ne­vy­slo­vené „pre­páč“ či „od­pusť“. Mr­zia nás chyby, slová a činy. Chceme zme­niť naše trá­pe­nie na ra­dosť a od­pus­tiť si. Sebe aj tomu dru­hému. Je to za nami. Naša láska. Tvoja láska. Bola len zlým na­ča­so­va­ním.

Zvláštne sa mi o tom píše, ale už dlho vo mne re­zo­nuje táto téma. Exis­tuje zlé na­ča­so­va­nie lásky alebo jed­no­du­cho to tak malo byť? Máš sa po­u­čiť, ísť ďa­lej a po­cho­piť? Alebo vaša láska bola zlou zho­dou okol­ností, zlým na­sta­ve­ním, zly­ha­ním a na­ča­so­va­ním? Exis­tuje zlé či dobré na­ča­so­va­nie?

Mrzí ťa to. Lebo on ťa ve­del po­te­šiť, chá­pal ťa, mali ste svoje vtipy, ra­dosti, mi­lo­vali ste sa. Je to preč a ty pre­mýš­ľaš, kde si uro­bila chybu. Kde on uro­bil chybu. Kde ste obaja uro­bili chybu.

pe­xels.com

Mys­lím si, že v nie­kto­rých prí­pa­doch lásky platí zlé na­ča­so­va­nie. Nie­ktorí ľu­dia spolu majú byť. Ale nie te­raz. Mu­sia vy­spieť, po­cho­piť a zis­tiť. Nie pre kaž­dého je láska správne na­ča­so­vaná a my ob­čas zú­falé a vy­čer­pané od­chá­dzame. Od lásky, od prob­lé­mov.

Keby som ho tak rad­šej stretla o pár ro­kov…

Keby sme sa stretli v inej dobe… 

Na láske je zvláštne to, že príde ne­ča­kane, ale dá o sebe riadne ve­dieť. Nie­kedy je chcená, nie­kedy nie. Ale príde. Za­siahne. Zmení ťa. Zmení Vás oboch. Nie vždy však po za­ľú­bení zo­stáva. Ob­čas zmizne. Bo­les­tivo. Kruto. Za­ne­chá stopy a ty už ni­kdy ne­bu­deš ako pred­tým.

pe­xels.com

Bol náš vzťah len zle na­ča­so­vaný?

Malo to byť inak?

Keby sme sa stretli o pár ro­kov ne­skôr, boli by sme spolu? Boli by sme vy­spe­lejší a múd­rejší? Alebo nás vzťah bol len naj­lep­ším na­ča­so­va­ním do na­šich ži­vo­tov, ktorý nás mal na­učiť láske, po­ro­zu­me­niu a dô­vere? Mali sme sa na­učiť byť lep­šími ľuďmi a odo­vzdá­vať lásku a dobro ďa­lej?

Prečo už nie sme spolu?

Pre­tože to tak malo byť?

Pre­tože to bolo zlé na­ča­so­va­nie? 

Drahá pria­teľka. Ne­smúť. Raz po­cho­píš, čo Váš vzťah zna­me­nal.

Raz to všetko bude dá­vať zmy­sel.

Raz po­cho­píš, prečo nie­ktoré konce pri­ná­šajú nové za­čiatky.

Raz moja milá, to po­cho­píš.

Komentáre