,,Ach, to bol zas deň!“
Už ráno si ve­dela, že dne­šok sa ne­za­píše do tých naj­šťast­nej­ších dní v tvo­jom den­níku.
Za­spala si. Tvoje vlasy boli ne­skrotné, ruka ne­pevná a tak si sa na linku na oči vy­kaš­ľala. Ne­stí­hala si, a tak si na seba na­tiahla, čo bolo po ruke. Celý deň si sa kvôli tomu ako vy­ze­ráš, cí­tila ne­po­hodlne.

Nie­kedy máš toho jed­no­du­cho dosť, chceš vy­pnúť, ne­chať tie všetky po­vin­nosti a ne­ga­tívne myš­lienky as­poň na chvíľu stra­nou a len jed­no­du­cho re­la­xo­vať.  Ja osobne po­kla­dám v tomto prí­pade po­ze­ra­nie fil­mov a se­riá­lov za je­den z naj­lep­ších spô­so­bov. Na zlé dni mi­lu­jem, tie po­ho­dové ko­mé­die, na kto­rých sa z chuti za­sme­jem a nič ma v nich ne­po­bu­ruje.

Pro­sím ťa, do­voľ mi ti tvoj nie prí­liš vy­da­rený deň vy­lep­šiť dáv­kou hu­moru, lásky a po­hody. Preto ti chcem pred­sta­viť pár fil­mov, ktoré aj moje dni spra­vili o kú­sok lep­šími. Možno ich po­znáš, možno nie. No bu­dem dú­fať, že sa as­poň na jed­nom z týchto pia­tich zhod­neme. 😉

1. Ja, Earl a dievča na zo­mre­tie

Vy­ni­ka­júca ne­zá­vislá te­e­ne­ger­ská ko­mé­dia zo stred­nej o ne­mo­tor­nom štu­den­tovi Gre­govi, ktorý je od­hod­laný strednú prejsť ako šedá myška. Vy­hýba sa in­ten­zív­nej­ším vzťa­hom a väč­šinu svojho času trávi na­tá­ča­ním ama­tér­skych fil­mov so svo­jim naj­lep­ším ka­ma­rá­tom Ear­lom. Jed­ného dňa sa však spria­telí so spo­lu­žiač­kou Ra­chel, kto­rej bola diag­nos­ti­ko­vaná leu­ké­mia a jeho ná­zory na ži­vot sa navždy zme­nia.

me-and-earl-and-the-dying-girl-560028790012e

foto: fa­nart.tv

2. Pol­noc v Pa­ríži

Na prvý do­jem oby­čajný vý­let do Pa­ríža sa zmení na veľké dob­ro­druž­stvo, keď sa mladý spi­so­va­teľ Gil ocitne v 20. ro­koch mi­nu­lého sto­ro­čia. Ro­man­tická fan­tasy ko­mé­dia s oča­ru­jú­cim Owe­nom Wils­nom a ešte viac oča­ru­jú­cim prí­be­hom.

midnight_in_paris_film_64599-1280x800

foto: wall­pa­pers.brot­her­soft.com

3. S lás­kou, Ro­sie

A do­stali sme sa k filmu, ktorý veľa z vás ur­čite dobre po­zná. Prí­beh, ktorý nám po­dáva malé po­sols­tvo. Ži­vot nás do­stáva často do nie prí­liš prí­jem­ných si­tu­ácií, ktoré sa na prvý po­hľad zdajú byť pre nás nie prí­liš vhodné, no po čase zis­tíme, že všetko je tak ako má byť a všetko zlé bolo predsa na niečo dobré. Milá, vtipná, smutná a zá­ro­veň ve­selá love story.

loverosie1

foto: wall­pa­pers.brot­her­soft.com

4. Matky re­belky

Prí­beh troch pre­pra­co­va­ných a ne­do­ce­ne­ných ma­mi­čiek, ktoré sa do­stanú za hra­nicu svo­jich síl a roz­hodnú sa to ra­di­kálne zme­niť. Ne­chýba sa­moz­rejme ani ro­man­tická záp­letka. Ko­mé­dia s krás­nou Mi­lou Ku­nis, pri kto­rej sa z chuti ve­ľa­krát za­sme­jete, je ako bal­zam na zlý deň.

bad-moms-2016-image

foto: hdqwalls.com

5. Juno: Ne­zrelá na dieťa

Prí­beh 16-roč­nej štu­dentky, ktorá sa po­týka s ne­ča­ka­ným te­ho­ten­stvom. Celý prí­beh sa však ne­sie v po­v­zná­ša­jú­cej ná­lade a hu­more, a at­mo­sféru prí­jemne do­tvára cha­rak­ter hlav­nej hr­dinky, ktorý si za­mi­lu­ješ.

0980cfedbb834b629144ddcfcc720e55

foto: hdqwalls.com

Komentáre