Chlapci (muži) a diev­čatá, po­zorne čí­tajte. Nie­ktoré diev­čatá sa tu možno nájdu a nie­ktorí chlapci budú o niečo múd­rejší.

1. Je silná

2. Pre­tože v mi­nu­losti bola slabá

A preto ni­kdy ni­komu ne­do­volí, aby ju skla­mal znova.

3. Ne­pot­re­buje ťa..

Tvári sa, že ne­pot­re­buje ni­koho a môže si udr­žia­vať od­stup. Pravda je, že ži­vot ju na­učil, že je­diná osoba, na ktorú sa môže spo­lie­hať, je ona sama.

4. Ale chce ťa!

Zvy­čajne si po­riadne vy­berá, koho k sebe pustí bliž­šie, pre­tože vie, čo si za­slúži a ne­us­po­kojí sa len tak s ho­ci­čím.

5. Chce ti dô­ve­ro­vať

Silné diev­čatá sú tie, kto­rých cha­rak­ter bol for­mo­vaný vply­vom rôz­nych vecí, ktoré sa im v ži­vote udiali v mi­nu­losti. Chce ve­riť, že s ňou máš dobré úmysly.

6. Ale sebe dô­ve­ruje oveľa viac
zdroj: unsp­lash.com

7.  Ne­ná­vidí sa za to, keď zlyhá

Ak je niečo, v čom je na­ozaj dobrá, tak je to skrý­va­nie jej sla­bostí. Po­kiaľ uvi­díš slzy v jej očiach, ob­jím ju a buď jej opo­rou.

8. Ale bu­deš ju o to viac mi­lo­vať

9. Orien­tuje sa na ka­ri­éru

10. Bude ťa mo­ti­vo­vať

Vďaka nej bu­deš chcieť byť lep­šou ver­ziou seba sa­mého. Vďaka nej bu­deš tým naj­lep­ším mu­žom, akým len mô­žeš byť, pre­tože sto­jíš hneď vedľa nej.

11. Verí si
zdroj: pe­xels.com

12. A bude ve­riť aj v teba

Po­kiaľ sa jej zdô­ve­ríš, že chceš niečo do­siah­nuť, urobí všetko pre to, aby ti v tom po­mohla.

13. Ne­pot­re­buje byť ne­us­tále s te­bou

Je úplne v po­riadku, ak mo­men­tálne ne­vieš, čo v ži­vote chceš. Je šanca, že ona to tiež ešte ne­vie.

14. Je ochotná byť sú­čas­ťou tvojha „boja“

15. Spo­ločne do­siah­nete veľa

Vy­bu­du­jete si úspešný ži­vot. A po­kiaľ máš vedľa seba mi­lo­vanú osobu. Pôjde to o to ľah­šie.

Komentáre