Nad touto myš­lien­kou pre­mýš­ľam často.

Nad otáz­kou : „čo ak?“

Nad tým či veci sú ako majú alebo len nie­kedy pre­hlia­dame osud.

Možno áno, možno nie, to ne­vieme kým to ne­skú­sime.

A preto tu je pár ci­tá­tov, ktoré tvr­dia, že je Vám sú­dené byť spolu a ves­mír sa Vám snaží po­ve­dať : „Tak pre­staňte sa už roz­de­ľo­vať!“

„Daj ľu­ďom čas. Pries­tor. Ne­žia­daj ni­koho, aby os­tal. Ak má byť v tvo­jom ži­vote vráti sa.“

„Vra­via mi, že láska si vždy nájde cestu. Av­šak ne­mô­žem si po­môcť no vždy ma pri­ve­die na­s­päť k tebe a teba ku mne.“

„Ten koho zau­jí­maš sa vždy ozve. Opitý či triezvy.Vždy.“

„Je tam niečo ne­zvy­čajné ohľa­dom nás. Niečo veľmi vý­ni­močné. Akoby sme boli pre­po­jení. Je to tak, že asi naše srd­cia hrajú tú istú starú pie­seň.“

„Ne­zá­leží na tom či sa roz­prá­vame každý deň alebo sa ne­roz­prá­vame me­siace či roky. Keď sa znovu za­čneme roz­prá­vať naša kon­ver­zá­cia nad­vä­zuje vždy na tú po­slednú, presne tam, kde sme skon­čili na­po­sledy.“

„To, čo je ur­čené pre teba a jeho sa stane, aj keby mali byť hory me­dzi vami. To, čo nie je ur­čené pre Vás sa ne­stane aj keby vaše pery mali byť 1mm od seba“

„Nie­kedy sa dvaja ľu­dia mu­sia roz­de­liť, aby si uve­do­mili, ako veľmi sa po­tre­bujú spo­jiť opäť.“

„Pravá láska ne­zna­mená byť stále spolu. Možno to zna­mená to, že aj na­priek ro­kom od seba stále cí­tite to isté ako na za­čiatku a chcete byť spolu.“

„Nie­kedy okol­nosti člo­veku ne­prajú. Ča­ka­nie je naj­väč­šou skúš­kou tr­pez­li­vosti.“

„ Tá láska, ktorá k tebe patrí ma zvyk sa vra­cať späť“

„ Pre lásku niet mi­nu­lého času. Buď tu je alebo tu ni­kdy ne­bola.“

„Len preto, že sa ne­roz­prá­vate , ne­zna­mená to, že na teba za­bu­dol, že mu už viac ne­zá­leží na tebe. Na tom ako sa máš, čo máš nové. Pravda je, že stále mu za­leží na tebe ako aj tebe na ňom. Nie­kedy si po­zriete svoje pro­fily, aby ste ve­deli ako sa máte. Či je všetko okey. I keď viem, že rada by ste sa nor­málne po­roz­prá­vali ako ke­dysi.A po­tom vás to za­siahne, že ste cu­dzinci, ktorý sa možno chcú vo svo­jich ži­vo­toch, ale ne­môžu tam byť. Po­cí­tite to, že už nie ste svo­jou sú­čas­ťou, pre­tože aj cez to všetko sú chvíle kedy si chý­bate.“

unsp­lash.com

„Po­city, ktoré sa vrá­tia sú len skryté po­city, ktoré pre­tr­vá­vajú a ni­kdy ne­odišli“

„Ten koho mi­lu­ješ je ten, ku kto­rému sa vra­ciaš v mysli, aj keď za­spá­vaš s inou/iným. Tam je tvoj do­mov. Duše to ve­dia.“

„Mohli by sme byť pria­te­lia ako ke­dysi, ale to by si mu­sel byť sám alebo ja sama. V ži­vote sú veci, ku kto­rým sa vrá­tiť dá a po­tom veci, ku kto­rým sa ni­kdy už ne­bude dať vrá­tiť, pre­tože ob­čas je pria­teľ­stvo sil­nej­šie ako láska .“

unsp­lash.com

Ni­kdy neb­ráň dvom ľu­ďom v láske alebo v pria­teľ­stve. Ob­zvlášť ak vi­díš, že im to klape aj po tom zlom, aj po toľ­kých ro­koch, aj po tom čo všetko spolu za­žili. Ak vi­díš koľko vecí majú spo­loč­ných. Ak vieš , že to málo čo me­dzi nimi bolo tam ešte kú­sok os­talo, vtedy rad­šej ne­chaj voľnú cestu tým ľu­ďom. Možno je ich osud byť spolu v ne­ja­kej forme, ale kým tam bu­deš oni to ne­majú šancu ako zis­tiť.

Láska je voľba, tak ako aj pria­teľ­stvo.

Ne­pre­hlia­dajme to, čo je oči­vidné.

Komentáre