„Ne­viem síce kam sme­ru­jem, no sľu­bu­jem, že to ne­bude nudné.“ – Da­vid Bo­wie

„Všetci by sme mali za­čať žiť pred­tým, než bu­deme prí­liš starí. Strach je hlú­posť a rov­nako i vý­čitky.“ – Ma­ri­lyn Mon­roe

flickr.com

Pa­mä­taj, že ak ne­dos­ta­neš to, čo chceš, je  to ob­čas úžas­nou šťast­nou ná­ho­dou. – Da­laj­láma

„Ke­dy­koľ­vek sa cí­tim stra­tená, vy­tiah­nem mapu a hľa­dím. Hľa­dím na ňu po­kiaľ si ne­pri­po­me­niem, že ži­vot je jedno ob­rov­ské dob­ro­druž­stvo – množ­stvo vecí, ktoré treba vi­dieť a spra­viť.“ – An­ge­lina Jo­lie

„Po­žeh­naní sú tí, ktorí vi­dia krásne veci na skrom­ných mies­tach, kde iní ne­vi­dia nič.“ – Ca­mille Pis­sarro

Po­é­zia, krása, ro­man­tika a láska. Pre tieto veci ostá­vame na­žive.“ – z filmu Dead Po­ets So­ciety

unsp­lash.com

Riaď sa tý­mito 3 na­sle­dov­nými ra­dami:

Re­špek­tuj  seba sa­mého.

Re­špek­tuj os­tat­ných.

Buď zod­po­vedný za svoje ko­na­nie.

– Da­laj­láma

„Po­ruš pra­vidlá. Vždy som ne­zná­šala pra­vidlá, čo by si mal alebo ne­mal no­siť, pre­tože mám vďaka tomu po­cit, že všetko ro­bím zle. Ne­zná­šala som to v škole a nech­cem to ani ako do­spelá. Ak chceš no­siť na hlave kve­ti­náč a urobí ťa to šťast­ným, tak ho nos.“ – Ke­ira Knight­ley

„Ne­mať žiadnu ná­dej je stav, kedy sa veci na­be­rajú veľmi zlým sme­rom. Všetko je možné! Aj to, čo sa na pr­vý­krát zdá ne­možné, môže byť možné.“ – Sa­rah Paul­son

„Čím som starší, tým viac si uve­do­mu­jem, čo je v ži­vote na­ozaj dô­le­žité.“ – Da­vid Beck­ham

„Rada sa ob­klo­pu­jem ľuďmi, ktorí chcú, aby som bola lep­šia, ot­vo­re­nej­šia, vy­spe­lej­šia.“ – Mi­ley Cy­rus

flickr.com

„Ni­kdy sa ne­me­ním. Jed­no­du­cho sa stá­vam viac a viac mnou.“ – Z knihy Sols­tice, Jo­yce Ca­rol Oates

„Zlé veci sa dejú každý deň, ale ty ne­bu­deš šťast­nejší, ak o nich bu­deš pre­mýš­ľať. Takže na ne ne­mys­lím.“ – Lana Del Rey

Komentáre