Kto je tvoj naj­lepší pria­teľ? V týchto ve­ciach sa náj­deš vtedy, ak bude tvoj naj­lepší pria­teľ chlap.

Udrží všetky tvoje ta­jom­stvá

Mať naj­lep­šieho ka­ma­ráta muža je vý­hoda. Ak sa mu s nie­čím zdô­ve­ríš, mô­žeš mu ve­riť na 100 % a vieš, že to ni­komu ne­po­vie. Nemá nut­ka­nie ísť za par­tiou diev­čat a ih­neď im to po­ve­dať. Mô­žeš si byť na­ozaj istá, že u neho sú ta­jom­stvá v bez­pečí.

Vie rýchlo od­pus­tiť

Ak si v strese, hneve alebo uro­bíš niečo, čo bu­deš ne­skôr ľu­to­vať, tvoj pria­teľ ti to vie od­pus­tiť rých­lej­šie ako pria­teľka. Jedno úp­rimné ospra­vedl­ne­nie, kino a por­cia zmrz­liny všetko vy­rieši.

V kaž­dej si­tu­ácii ťa bude chrá­niť

Vždy si ťa bude za­stá­vať a ob­ra­ňo­vať. Je jedno, aká je pravda. Naj­lepší ka­ma­rát bude dô­ve­ro­vať len tebe a bude sa sna­žiť za­chrá­niť ťa, bez ohľadu na to, čo si spra­vila.

zdroj: pe­xels.com

Bude skvelý po­slu­cháč

Možno ne­bude roz­umieť tomu, prečo si nad nie­kto­rými ve­cami lá­meš hlavu dve ho­diny, ale bude ťa po­čú­vať. Ne­chá ťa, nech sa vy­roz­prá­vaš, vy­pla­češ a do­konca s te­bou bude ešte sú­hla­siť.

Vy­myslí ti šia­lenú pre­zývku

Bu­deš ju mať, ver mi. Nie­kedy sa na ňu bu­deš sťa­žo­vať, ale vo svo­jom vnútri ju bu­deš mi­lo­vať.

Ob­čas bude dra­ma­tický

Ak si mys­líš, že ná­la­dové sú len ženy, si na omyle. Sa­moz­rejme, že aj muži môžu mať svoje dobré a zlé dni. Ak bu­deš mať naj­lep­šieho ka­ma­ráta, bu­deš o tom ve­dieť svoje. 🙂

Každý si o vás bude mys­lieť, že spolu cho­díte

Úplne každý. Ľu­dia okolo jed­no­du­cho ne­budú chá­pať tomu, že ste len pria­te­lia. Podá ti svoju mi­kinu, keď ti bude zima, po­zve ťa na ve­čeru, ot­vorí ti dvere na aute… ale! Stále ste len ka­ma­ráti a toto všetko sú len ka­ma­rát­ske gestá.

Ne­bude chá­pať ženy… ni­kdy

Ale toto vlastne nie je jeho chyba. Ne­bude roz­umieť tomu, prečo po­tre­bu­ješ po­čas svo­jich dní tony čo­ko­lády alebo prečo trá­viš v kú­peľni toľko času. Ne­bude vždy ve­dieť vy­rie­šiť tvoje prob­lémy a ne­bude ti vždy ra­diť o tom, aký šam­pón si máš na svoje vlasy kú­piť. No bude ťa mať rád.

Raz za čas bu­deš žiar­liť

Je prav­de­po­dobné, že tvoj naj­lepší pria­teľ bude úžasný, zá­bavný, in­te­li­gentný, sladký a gen­tle­man. To zna­mená, že okolo neho bude vždy veľa diev­čat. Nie­kedy sa bu­deš cí­tiť od­str­čená, ale ne­za­budni na to, že si jeho naj­lep­šia pria­teľka a vy­bral si ťa preto, pre­tože pre neho veľa zna­me­náš.

 

Zdroj: thought­ca­ta­log.com

Komentáre