Všetko čo ro­bíš, všetko čo chceš do­siah­nuť, je li­mi­to­vané len tvo­jou hla­vou. Preto sa vraví, že 80% úspe­chu je len v tvo­jej hlave. Že len ty zod­po­ve­dáš za to, ako čo do­padne v tvo­jom ži­vote.

Učila si sa na skúšku, ale stále je v tebe čer­vík po­chyb­ností, ktorý ti tvrdí, že si sa učila málo a ur­čite to ne­z­vlád­neš? Rýchlo ho za­dup, na­voď si po­zi­tívnu my­seľ a šup na skúšku s úsme­vom, pre­tože vieš, že si sa na ňu pri­pra­vo­vala a vieš, že ju dáš, lebo si si to tak za­kó­do­vala v hlave.

Máš jazdy v au­to­š­kole, no ty si úplný an­ti­ta­lent do šo­fé­ro­va­nia a s in­štruk­to­rom v aute spô­so­bu­ješ len ko­lí­zie na ces­tách, kde na teba každý vy­tru­buje. No ak na jazdu ideš s bo­les­ťami bru­cha a vieš, že dnes to zase ne­bude dobré, práve si si tým ur­čila svoj ne­ús­pech. Skús to oto­čiť a po­ve­dať si, aká si úžasná a dnes jed­no­du­cho od­jaz­díš, ako keby si za vo­lan­tom se­dela už pár ro­kov. Práve si si ur­čila svo­jich 80%. Svoju úspešnú hra­nicu.

80%  nie je málo.

elitedily

eli­te­daily.com

A možno máš ne­jakú cho­robu, možno zrazu niečo nie je s tvo­jím te­lom v po­riadku. Hlava a tvoje myš­lienky. To je je­diné, čo nie je v po­riadku. Sú zle na­sta­vené. Sú ne­ga­tívne a pod­čiark­nuté tým, že ty to ne­z­vlád­neš, že ne­máš na to, aby si tú po­tvoru v tele po­ra­zila. Ale ty na to máš!

Šport veľmi ne­ob­ľu­bu­ješ, nieto ešte, aby si cho­dila do po­sil­ňovne. Všetci tam na teba budú za­ze­rať. Oho­vá­rať ťa. A ty si vlastne úplne ne­mehlo. A tak ďa­lej. Na­laď sa na 80%. Na­laď sa na to, že ideš ro­biť niečo pre svoje telo. Že cvi­číš pre seba a ni­koho vlastne ne­zau­jíma ako cvi­číš. Do­ká­žeš schud­núť, do­ká­žeš mať takú per­fektnú riť ako Jen­ni­fer Lo­pez. Do­ká­žeš tiež vy­be­hnúť po scho­doch bez toho, aby si sa za­dý­chala. Do­ká­žeš si vy­pra­co­vať bruško. Plo­ché krásne bruško, ktoré ti budú všetci zá­vi­dieť.

weheartit

we­he­ar­tit.com

Do­ká­žeš všetko, lebo si ve­ríš, lebo mys­líš po­zi­tívne a vieš, že je­di­nou tvo­jou pre­káž­kou je tvoja my­seľ. Za­mysli sa ob­čas nad tým, nad čím pre­mýš­ľaš a ako je na­sta­vená tvoja my­seľ pred akou­koľ­vek skúš­kou. Nie je snáď lepší po­cit, ak do všet­kého ideš s úsme­vom, od­hod­la­ním a vie­rou v seba? Nie je po­tom zrazu všetko  jed­no­duch­šie?

Takže ne­za­bú­daj…

80% per­cent úspe­chu je len a len v tvo­jej hlave.

Komentáre