Tak, ako každý týž­deň, aj tento pon­de­lok sme si pre vás pri­pra­vili krátke vi­deo. Dnes si po­rov­náme a uká­žeme, aký je roz­diel me­dzi mi­lu­jú­cim par­tne­rom a par­tne­rom, ktorý nás chce iba ovlá­dať.

102

Komentáre