Čo si dať na obed? Kam na dovo­len­ku? Som so správ­ny­mi ľuď­mi? Pri­jať tú pra­cov­nú ponu­ku? Tie­to a de­siat­ky ďal­ší­ch otá­zok sa pre­há­ňa­jú naši­mi mys­ľa­mi kaž­dý deň. Po roz­hod­nu­tí čas­to pri­chá­dza­jú po­chyb­nos­ti a pro­ces pre­mýš­ľa­nia sa začí­na od­zno­va. Ako tomu­to zača­ro­va­né­mu kru­hu pre­dísť?

Po­zo­ruj svoje myš­lienky z diaľky

Kľú­čo­vou ak­ti­vi­tou pri me­di­tá­cii po­u­ží­va­nej napr. aj pri tech­nike mind­full­ness je po­zo­ro­va­nie svo­jich myš­lie­nok tak, aby sme sa nimi ne­ne­chali po­hl­tiť. Cie­ľom je, aby cez nás pri me­di­tá­cii myš­lienky a po­city len pre­chá­dzali, a to bez toho, aby sme ich ana­ly­zo­vali. Prí­lišné ana­ly­zo­va­nie a hod­no­te­nie všet­kých mož­ných, no väč­ši­nou hlavne ne­mož­ných sce­ná­rov je síce pri­ro­dzené, no mno­ho­krát zni­ču­júce. Práve toto cvi­če­nie ti môže po­môcť ta­kéto zmýš­ľa­nie zme­niť. Svoje o tom ve­del aj Steve Jobs: „Ak si len tak sad­nete a za­čnete po­zo­ro­vať svoju my­seľ, uvi­díte, aká je ne­po­kojná. Ak sa ju po­kú­site upo­ko­jiť, stane sa pravý opak – bude to ešte hor­šie. Keď však toto cvi­če­nie bu­dete prak­ti­zo­vať pra­vi­delne a myš­lienky cez seba ne­cháte len pre­chá­dzať, vaša my­seľ sa ča­som upo­kojí.“

pin­te­rest.com

Re­špek­tuj sám seba

Ne­spo­chyb­ňuj žiadne svoje ná­zory. Keď sa raz pre niečo roz­hod­neš, v da­nej chvíli si to tak cí­til, a preto to bolo správne a malo to tak byť. Dô­ve­ruj sebe a svo­jim roz­hod­nu­tiam. Ak raz ne­jaké spra­víš, ne­pre­mýš­ľaj o tom, ako inak si niečo mo­hol spra­viť. Pre­tože v da­nej chvíli si to spra­vil naj­lep­šie, ako si mo­hol a ve­del.

Za­pi­suj si svoje myš­lienky a po­city

Po­kiaľ če­líš ne­ja­kému prob­lému a chceš sa zba­viť ne­ga­tív­nych emó­cií, ktoré v tebe vy­vo­láva, na­píš si po­city, ktoré práve pre­ží­vaš na kus pa­piera. Spra­co­va­nie ce­lého myš­lien­ko­vého pro­cesu sa tak pre teba stane omnoho ľah­ším. Ak si to­tiž svoje myš­lienky po­ne­cháš len v hlave, často to ve­die k tomu, že sa bu­deš znovu a znovu vra­cať k rov­na­kým ve­ciam, v dô­sledku čoho bu­deš nie­ktoré z nich zby­točne zve­li­čo­vať. Po­môže ti aj to, ak pa­pier so svo­jimi myš­lien­kami a po­citmi po na­pí­saní roz­tr­háš a vy­ho­díš – tvoje ne­ga­tívne myš­lienky by sa tým pre teba mali stať me­nej vý­znam­nými.

eli­te­daily.com

Sta­nov si „se­ba­deš­trukčný čas“

Znie to bláz­nivo, ale zho­dujú sa na tom všetci pop­rední psy­cho­ló­go­via a psy­chiatri. Cie­ľom je vy­me­dziť si aký­koľ­vek čas v rámci dňa, ktorý ve­nu­ješ ne­ga­tív­nym po­ci­tom, oba­vám a úz­kosti. V tomto čase si do­vo­líš smú­tiť a od­dať sa ne­ga­tív­nym emó­ciám. Čaro spo­číva v tom, že po­kiaľ na teba príde nut­ka­nie „opus­tiť sa“ po­čas dňa, bu­deš do­sta­točne silný na to, aby si si to od­lo­žil na svoj vy­hra­dený čas. Je pri­tom dô­le­žité, aby si sa po tomto „ri­tu­ály“ ve­no­val nie­čomu prí­jem­nému, čo ťa pri­ve­die na iné myš­lienky. Rov­nako sa ne­od­po­rúča vy­čle­niť si na túto čin­nosť ob­do­bie krátko pred spán­kom, na­koľko by ho to mohlo ne­ga­tívne ovplyv­niť.

Do­praj si rozp­tý­le­nie

Je na­ozaj ťažké plne sa sú­stre­diť na dve veci na­raz. To je dô­vo­dom, prečo mu­síš v prí­pade zby­toč­ného pre­mýš­ľa­nia o nie­čom za­mest­nať svoju my­seľ inak. Naj­vy­ho­vu­jú­cej­šou je pri­tom kom­bi­ná­cia ne­ja­kej fy­zic­kej ak­ti­vity, ktorá si však zá­ro­veň vy­ža­duje aj tvoje sú­stre­de­nie. Me­dzi ide­álne čin­nosti, ktoré kom­bi­nujú fy­zický vý­kon, pre­mýš­ľa­nie a na­vyše si pri nich v spo­loč­nosti ra­díme napr. te­nis, či túru s pria­teľmi.

tum­blr.com

Za­me­raj sa na to, čo mô­žeš spra­viť hneď te­raz

Ide­ál­nym rie­še­ním je na­hra­diť pre­mýš­ľa­nie kon­krét­nou čin­nos­ťou. Pre­staň sa sú­stre­diť nato, čo mu­síš uro­biť, ne­mysli nato, čo by si mal uro­biť, ani na to, čo si ne­uro­bil. Za­me­raj sa len nato, čo mô­žeš uro­biť hneď te­raz, v tejto chvíli – nech je to ako­koľ­vek malý krok. Za­kaž­dým, ako po­cí­tiš obavy o svoju bu­dúc­nosť, za­stav tieto myš­lien­kové po­chody jed­no­du­chým či­nom – vstaň a pro­ak­tívne sprav niečo, čo ťa pri­ve­die bliž­šie k tvojmu vy­tú­že­nému cieľu.

Mu­síš ve­dieť, že každé roz­hod­nu­tie sa dá zme­niť

Mnoho ľudí denne pre­mýšľa o tom, či si vy­brali dobrú prácu, či si vzali správnu osobu, či bola ne­jaká kúpa dobrá, či nav­šte­vujú dobrú školu… Ne­maj obavy. Roz­hod­nu­tia ne­možno de­liť na dobré a zlé. Exis­tujú len dobré a tie, ktoré ti dá­vajú prí­le­ži­tosť k zmene a k rastu. Ne­ne­chaj sa preto sk­ľu­čo­vať po­ci­tom, že ne­jaké tvoje roz­hod­nu­tie je ko­nečné, a ni­kdy ho už ne­bu­deš môcť zme­niť. Ve­do­mie, že všetko sa dá zme­niť ti pri­ne­sie po­cit po­koja a vnú­tor­nej slo­body.

Zdroj: bu­si­nes­sin­si­der.com

Komentáre