pexels.com

Zoznam “veľ­kých” kníh, ktoré zoze­nieš za babku v kaž­dom antik­va­riáte a otvo­ria ti myseľ.

Každá z kníh v tomto zozname je jedi­nečná. Nie­ktoré sú kruté a majú ťa pri­pra­viť na svet tam vonku, iné ti pomôžu lep­šie nahliad­nuť do tvojho vnú­tor­ného sveta. Ani po dlhom čase neza­padli tieto knihy pra­chom. Čita­te­lia ich vytiahnu z poličky a vždy v nich nájdu niečo nové. Skús to aj ty.

Har­per Lee — Ako zabiť vtá­čika

l198191-1 zdroj: martinus.sk

Tento prí­beh je napí­saný z pohľadu die­ťaťa, ktoré hovorí o spra­vod­li­vosti a boji proti pred­sud­kom. Zahŕňa tiež témy ako rasovú nezná­šan­li­vosť, prob­lémy s výcho­vou a sku­točné vzde­la­nie. Je radosť knihu čítať a ešte dlho ti bude rezo­no­vať v hlave a postu­pom času sa ti budú vyná­rať ďal­šie a ďal­šie odpo­vede.

Char­les Dic­kens — David Cop­per­field

9780451522924-us-300-1 zdroj: martinus.com

Prí­beh, ktorý vzde­láva čita­te­ľov v akom­koľ­vek veku. Učí dis­cip­líne, emó­ciám, morálke a dosa­ho­va­niu zau­mie­ne­ne­ných cie­ľov.

F. Scott Fitz­ge­rald — Veľký Gatsby

l16255-1 zdroj: martinus.com

Kniha bola zara­dená do zoznamu maj­strov­ských diel, neuz­na­ných svojho času. Je to prí­beh o pre­men­li­vosti osudu a o poku­šení, ktoré vzniká na ceste za dosia­hnu­tím ame­ric­kého sna. A o tom, že túžba niečo zís­kať, je oveľa slad­šia ako mať to.

Michael Bul­ga­kov — Maj­ster a Mar­ga­réta

l104066-1 zdroj: martinus.sk

Bul­ga­kovo maj­strov­ské dielo vyšlo až po jeho smrti. Je to bohatý román o kon­flikte dobra a zla, ktorý berie čita­teľa do sveta vášne a do postaty ľud­skej povahy.

Anto­ine de Saint- Exu­pery — Malý princ

l114970-1 zdroj: martinus.com

Keď vyras­tieme, máme pocit, že sme stra­tili niečo cenné a významné. Aby sme to našli a ucho­vali, mali by sme dokola čítať knihy ako je táto. V det­stve si to prav­de­po­dobne čítal. Skús znova a uvi­díš, že tam náj­deš toho oveľa viac. Treba žiť tro­chu tak, ako by sme boli z inej pla­néty. 🙂

J.R.R. Tol­kien — Pán prs­te­ňov

l134260-1 zdroj: martinus.com

Táto kniha je ako pre deti, tak aj pre dospe­lých. Už po pár strán­kach ťa kniha dostane. Je skvelá na roz­ví­ja­nie pred­sta­vi­vosti a na chvíľu si pri nej odpo­či­nieš od rea­lity. Bude ti zále­žať iba na tom, aby sa Frodo zba­vil prs­teňa.

Jerome D. Salin­ger — Kto chytá v žite

l30118-1 zdroj: martinus.com

Hlav­nou témou knihy je strach v dospie­vaní a odcu­dze­nie. Vzbura, per­fek­ci­oniz­mus, osa­me­losť a strach z nepo­cho­pe­nia — všetci to máme za sebou, a preto je táto kniha blízka srdcu mili­ó­nom čita­te­ľov na celom svete.

A toto je len zlo­mok kníh, ktoré by si mal mať pred dovŕ­še­ním 30-ky za sebou. Knihy nám otvá­rajú dvere do zákutí, o kto­rých sme možno ani netu­šili. Tieto ti zaru­čene roz­ší­ria obzory. Ak máš nejaké ďal­šie tipy, budeme radi, ak sa pode­líš v komente.

Toto sa oplatí čítať

Viac z kategórieLife