Zo­znam “veľ­kých” kníh, ktoré zoze­nieš za babku v kaž­dom an­tik­va­riáte a otvo­ria ti my­seľ.

Každá z kníh v tomto zo­zname je jedi­nečná. Nie­ktoré sú kruté a majú ťa pri­pra­viť na svet tam vonku, iné ti po­môžu lep­šie na­hliad­nuť do tvojho vnú­tor­ného sveta. Ani po dl­hom čase neza­padli tieto knihy pra­chom. Čita­te­lia ich vy­tiahnu z po­ličky a vždy v nich nájdu niečo nové. Skús to aj ty.

Har­per Lee — Ako za­biť vtá­čika

l198191-1

zdroj: mar­ti­nus.sk

Tento prí­beh je napí­saný z po­hľadu die­ťaťa, ktoré ho­vorí o spra­vod­li­vosti a boji proti pred­sud­kom. Za­hŕňa tiež témy ako ra­sovú ne­zná­šan­li­vosť, prob­lémy s vý­cho­vou a sku­točné vzde­la­nie. Je ra­dosť knihu čí­tať a ešte dlho ti bude rezo­no­vať v hlave a po­stu­pom času sa ti budú vyná­rať ďal­šie a ďal­šie odpo­vede.

Char­les Dic­kens — Da­vid Cop­per­field

9780451522924-us-300-1

zdroj: mar­ti­nus.com

Prí­beh, ktorý vzde­láva čita­te­ľov v akom­koľ­vek veku. Učí dis­cip­líne, emó­ciám, mo­rálke a dosa­ho­va­niu zau­mie­ne­ne­ných cie­ľov.

F. Scott Fitz­ge­rald — Veľký Gatsby

l16255-1

zdroj: mar­ti­nus.com

Kniha bola zara­dená do zo­znamu maj­strov­ských diel, neuz­na­ných svojho času. Je to prí­beh o pre­men­li­vosti osudu a o poku­šení, ktoré vzniká na ceste za do­sia­hnu­tím ame­ric­kého sna. A o tom, že túžba niečo zís­kať, je oveľa slad­šia ako mať to.

Mi­chael Bul­ga­kov — Maj­ster a Mar­ga­réta

l104066-1

zdroj: mar­ti­nus.sk

Bul­ga­kovo maj­strov­ské dielo vy­šlo až po jeho smrti. Je to bo­hatý ro­mán o kon­flikte dobra a zla, ktorý be­rie čita­teľa do sveta vášne a do po­staty ľud­skej po­vahy.

Anto­ine de Saint- Exu­pery — Malý princ

l114970-1

zdroj: mar­ti­nus.com

Keď vy­ras­tieme, máme po­cit, že sme stra­tili niečo cenné a vý­znamné. Aby sme to na­šli a ucho­vali, mali by sme do­kola čí­tať knihy ako je táto. V det­stve si to prav­de­po­dobne čí­tal. Skús znova a uvi­díš, že tam náj­deš toho oveľa viac. Treba žiť tro­chu tak, ako by sme boli z inej pla­néty. 🙂

J.R.R. Tol­kien — Pán prs­te­ňov

l134260-1

zdroj: mar­ti­nus.com

Táto kniha je ako pre deti, tak aj pre do­spe­lých. Už po pár strán­kach ťa kniha do­stane. Je skvelá na roz­ví­ja­nie pred­sta­vi­vosti a na chvíľu si pri nej odpo­či­nieš od rea­lity. Bude ti zále­žať iba na tom, aby sa Frodo zba­vil prs­teňa.

Je­rome D. Sa­lin­ger — Kto chytá v žite

l30118-1

zdroj: mar­ti­nus.com

Hlav­nou té­mou knihy je strach v do­spie­vaní a odcu­dze­nie. Vzbura, per­fek­ci­oniz­mus, osa­me­losť a strach z nepo­cho­pe­nia — všetci to máme za se­bou, a preto je táto kniha blízka srdcu mili­ó­nom čita­te­ľov na ce­lom svete.

A toto je len zlo­mok kníh, ktoré by si mal mať pred dovŕ­še­ním 30-ky za se­bou. Knihy nám otvá­rajú dvere do zá­kutí, o kto­rých sme možno ani netu­šili. Tieto ti zaru­čene roz­ší­ria ob­zory. Ak máš ne­jaké ďal­šie tipy, bu­deme radi, ak sa pode­líš v ko­mente.

Komentáre