Ur­čite si už po­čula, že biela múka tvojmu zdra­viu ani po­stave veľmi ne­po­môže. Vieš prečo to tak je? Biela múka ti z nut­rič­ného hľa­diska nič ne­pri­náša, na­opak, zvy­šuje hla­dinu glu­kózy v krvi. V praxi to vy­zerá tak, že keď si dáš pe­čivo z kla­sic­kej bie­lej múky, na chvíľu ťa síce za­sýti, po krát­kej chvíli však bu­deš opäť hladná.

Ak bu­deš kon­zu­mo­vať veľa bie­lej múky, bude to mať ne­ga­tívny do­pad nie len na tvoju váhu, ale ovplyvní to aj tvoje zdra­vie. Ur­čite sa chceš vy­hnúť týmto prob­lém, preto skús bielu múku pri va­rení a pe­čení na­hra­diť.

  • Špal­dová múka

Ja sa sna­žím múke vy­hý­bať úplne, ak však, tak u mňa ur­čite vy­hráva špal­dová. Na­učila som sa do­konca piecť aj ba­gety zo špal­do­vej múky.

Špal­dová múka ob­sa­huje veľa lepku, je preto vhod­nou 100% náh­ra­dou kla­sic­kej bie­lej múky pri pe­čení. Ok­rem toho je ľah­šie strá­vi­teľná a má pri­jemnú jemnú chuť. Na roz­diel od kla­sic­kej múky má dobré nut­ričné hod­noty, na­prí­klad vy­soký ob­sah biel­ko­vín.

  • Ry­žová múka

Ry­žová múka je tiež skve­lým spô­so­bom, ako úplne na­hra­diť pri pe­čení a va­rení bielu múku. Je dobrá na pe­če­nie, no vý­borne sa s ňou pra­cuje aj pri príp­rave omá­čok, po­lie­vok alebo kaší. Na­vyše po­máha zni­žo­vať krvný tlak. A čo je dô­le­žité – ry­žová múka je 100% vy­ro­bená z ryže, takže je aj bez­lep­ková. Ja som pri jej po­u­ží­vaní zis­tila, že keďže ne­ob­sa­huje žia­den le­pok, je ľah­šie strá­vi­teľná.

  • Po­hán­ková múka

Po­hán­ková múka je skvelá najmä na sladké pe­če­nie. Aj ry­žová aj po­hán­ková múka zni­žujú ob­sah cho­les­te­rolu v krvi. Ak si ná­chylná na cho­roby, skús pri pe­čení po­u­ží­vať práve po­hán­kovú múku, pre­tože ok­rem mno­hých iných vý­hod po­sil­ňuje imu­nitu. Ne­buď prek­va­pená jej chu­ťou, je vý­razná, má jemne kys­lastú chuť. Mô­žeš z nej však upiecť pa­rádne ko­láče.

foto: pi­xa­bay.com

  • Ražná múka

Ak si si ne­vyb­rala ani jednu z pred­chá­dza­jú­cich al­ter­na­tív a je pre teba dô­le­žité nut­ričné zlo­že­nie múky, ražná je nut­rične veľmi bo­hatá. Naj­čas­tej­šie sa po­u­žíva na pe­če­nie chleba a iného pe­čiva, ja ju však zbož­ňu­jem na pe­če­nie ko­lá­čov. Ob­sa­huje mnoho mi­ne­rá­lov a iných pros­peš­ných lá­tok. A ok­rem iného pô­sobí dobre aj na trá­ve­nie

  • Ov­sená múka

Ov­sená múka ma tiež skvelé nut­ričné hod­noty, na­vyše oproti os­tat­ným ob­sa­huje viac pro­te­ínov a ne­jaké tie zdravé tuky. Ov­sená múka sa ne­zvykne po­u­ží­vať sa­motná, väč­ši­nou sa kom­bi­nuje s inými druhmi. Skús ju pri­dať na­prí­klad k ry­žo­vej múke do ko­lá­čov, budú mať jem­nej­šiu chuť.

foto: pin­te­rest.com

  • Mand­ľová múka

Mand­ľová múka je pre mňa úpl­nou srd­cov­kou. Mô­žeš si ju kú­piť v dob­rom bio ob­chode, ob­jed­nať z in­ter­netu, alebo vy­ro­biť tak, že zo­me­lieš mandle. Je úžasná na pe­če­nie slad­kostí. Po­u­ží­vam ju aj na pa­la­cinky, ktoré sú s mand­ľo­vou mú­kou úplne jemné a vláčne. Z nut­rič­ného hľa­diska má nižší ob­sah tu­kov, cukru a na­opak, ob­sa­huje veľa pro­te­ínov.

 

Komentáre