Exis­tuje mnoho spô­so­bov, ako mô­žeme to­xický vzťah de­fi­no­vať. Jedno je však isté – to­xický vzťah je taký, ktorý je ne­prí­jemný, ne­dáva to, čo si za­slú­žiš, je bez re­špektu a viac ti škodí ako pro­spieva.

Dnes tu náj­deš ďal­ších 5 zna­kov, že tvoj vzťah sa stáva to­xic­kým a pár rád ako sa s tým vy­rov­nať.

Vô­bec sa ne­roz­prá­vaš o svo­jich po­ci­toch

Ak ste si na­vzá­jom pre­stali dô­ve­ro­vať, ot­vára to cesty emo­ci­onál­nej ne­vere. Aj keď to nie je žiadna veľká zrada, nie je zdravé ne­ve­dieť, čo tvoj par­tner vo vzťahu cíti a aké má úspe­chy alebo zly­ha­nia.

Skús ho na­bu­dúce oslo­viť a ot­vo­rene ho pop­ro­siť o do­sta­tok ko­mu­ni­ká­cie v tejto téme. 

zdroj: fre­e­pik.com

Vy­hý­baš sa roz­prá­va­niu o prob­lé­moch

Keď ti ži­vot pri­náša jednu krivdu za dru­hou, prečo sa ne­ob­rá­tiš na svojho par­tnera? To, že ste sa pre­stali roz­prá­vať o prob­lé­moch ne­zna­mená, že sa zá­zračne vy­rie­šia.

Skús na­bu­dúce vy­jad­riť pri par­tne­rovi to, čo od neho sku­točne po­tre­bu­ješ. Pod­poru v zlých dňoch a mo­ti­vá­ciu pri rie­šení prob­lé­mov. 

Tvoj pra­covný vý­kon sa zní­žil

Nie je ľahké byť vý­konná v práci, ak v tvo­jom vzťahu cí­tiť stres a ne­prí­jemnú at­mo­sféru.

Na­bu­dúce sa skús uis­tiť, či je tvoj par­tner ochotný spo­lu­pra­co­vať, aby bol váš vzťah ešte viac zdravší a nie to­xický. 

zdroj: unsp­lash.com

Ne­stre­tá­vaš sa so svo­jimi blíz­kymi

Kla­sický prí­klad toho, že sa tvoj vzťah stáva to­xic­kým je ten, že sa izo­lu­ješ od svo­jich blíz­kych. Pre­tože ak máš par­tnera, ktorý nechce, aby si sa stre­tá­vala so svo­jou ro­di­nou, chce mať nad te­bou kon­trolu.

Na­bu­dúce sa v ta­komto prí­pade skús opý­tať, akoby sa cí­til on, keby si mu v tom za­bra­ňo­vala. S naj­väč­šou prav­de­po­dob­nos­ťou to bude ľu­to­vať. 

Ne­vieš si spo­me­núť, kedy si ro­bila niečo, čo máš na­ozaj rada

Ni­kdy by tvoj ži­vot ne­mal skĺz­nuť do toho, že sa všetko bude to­čiť len okolo vzťahu, bez ohľadu na to, aké je to skvelé. Ak chceš byť šťastná, mu­síš ro­biť veci, pri kto­rých si na­ozaj šťastná. Pri kto­rých sa cí­tiš sama se­bou a ktoré si ro­bila aj pred­tým, ako si bola vo vzťahu.

Na­bu­dúce skús vy­svet­liť par­tne­rovi, že aj ty po­tre­bu­ješ čas na seba. Mal by ťa po­vzbu­diť do toho, aby si žila ži­vot, ktorý ťa na­pĺňa a v kto­rom si šťastná. 

 

Zdroj: the­talko.com

Komentáre