Pri roz­ho­vore s člo­ve­kom, ktorý trpí dep­re­siou ste už možno viac­krát pre­mýš­ľali, čo mu po­ve­dať. Možno ste ho chceli ute­šiť či pod­po­riť a preto vás prek­va­pila jeho ne­ga­tívna re­ak­cia, ktorá na­sle­do­vala po va­šich slo­vách. Mu­síte si však uve­do­miť, že v tomto prí­pade by ste mali byť ob­zvlášť cit­liví, chá­paví a vní­maví. Dep­re­sia to­tiž nie je oby­čajný smú­tok, z kto­rého sa dá jed­no­du­cho z ve­čera do rána vy­spať. Člo­veku, ktorý trpí dep­re­siou preto ni­kdy ne­ho­vorte týchto 5 viet.

„Šťas­tie je len voľba“

Ako by ste sa cí­tili, keby ste žili v chu­dobe a ne­jaký bo­hatý člo­vek by vám po­ve­dal, že chu­doba je len voľba? Prav­de­po­dobne by vám to ne­bolo prí­liš prí­jemné. Sa­moz­rejme, exis­tujú mož­nosti, ako po­cit šťas­tia pod­po­riť, ur­čite však ne­fun­gujú vtedy, keď má člo­vek diag­nos­ti­ko­vanú dep­re­siu.

„Každý má predsa ťažký ži­vot. Po­zri sa na môjho ko­legu, bol v ešte hor­šej si­tu­ácii ako si ty a do­stal sa z toho.“

De­bata o „ko­le­govi“, ktorý sa z toho do­stal by prav­de­po­dobne ne­mala konca. Každý člo­vek je je­di­nečný a preto aj ne­exis­tujú dvaja ľu­dia, ktorý by aj na vlas rov­naký prob­lém rie­šili rov­nako. Ok­rem toho ta­kýmto ne­miest­nym tvr­de­ním ešte viac pod­ko­pete se­ba­úctu vášho blíz­keho, kto­rej má po­čas dep­re­sie prav­de­po­dobne už aj tak ne­dos­ta­tok.

pexels-photo-112324

pe­xels.com

„Vstaň z tej po­stele a jed­no­du­cho si na­saď úsmev. Mu­síš byť silný/á, už len kvôli dru­hým.“

Týmto tvr­de­ním dáte tr­pia­cemu člo­veku opäť na­javo len to, že jeho prob­lémy veľmi pod­ce­ňu­jete. Pr­vo­radá by mala byť jeho liečba, nie dobro dru­hých ľudí. V tom naj­hor­šom prí­pade môže prísť k tomu, že váš blízky za­čne po­tlá­čať svoje po­city, čo však môže byť veľmi ne­bez­pečné a môže to viesť až k tomu, že si fy­zicky ub­líži. Em­pa­tia si vy­ža­duje pri­ro­dzene viac snahy, než po­ú­ča­nie, no je oveľa efek­tív­nej­šia a tr­vác­nej­šia.

„Dep­re­sia je len stav tvo­jej mysle. Mysli po­zi­tívne!“

Žiaľ, ani ta­kéto pre­hnane mo­ti­vačné po­vzbu­dzo­va­nie k vy­lie­če­niu dep­re­sie vášho blíz­keho ne­po­ve­die. Dep­re­sia je to­tiž dô­sled­kom che­mic­kej ne­rov­no­váhy v mozgu, a tú snaha o po­zi­tívne mys­le­nie na­ozaj ne­zmení.

„Trvá to už pri­dlho, je na­čase, aby si za tým spra­vil/a hrubú čiaru.“

Po­ve­dať túto vetu člo­veku, ktorý trpí dep­re­siou je asi také účinné, ako keby ste ju po­ve­dali člo­veku tr­pia­cemu cuk­rov­kou. Preto svojho blíz­keho ta­kýmto vý­ro­kom ne­trápte a rad­šej mu po­dajte po­mocnú ruku – či už pri liečbe, alebo po jej skon­čení.

102

Komentáre