Ak si práve ot­vo­rila tento člá­nok, prav­de­po­dobne máš prob­lém, zvaný nízke se­ba­ve­do­mie a ne­vieš čo s tým. Ja som pre teba pri­pra­vila, päť zá­klad­ných kro­kov, ako si ho zlep­šiť. Aby si sa ko­nečne cí­tila ako prin­cezná a nie ako sivá myš.

  1. Si krásna!

Nie, ne­ho­vo­rím to len tak do vetra. Je to pravda. Každý z nás je pekný.  Len si to mu­síš uve­do­miť. Preto od­te­raz každé ráno, keď sa pre­bu­díš a po­zrieš na seba v zrkadle, po­vedz si, aká si krásna, hoci  máš ešte stra­paté vlasy a v očiach kar­piny. Nie je ume­nie po­ve­dať, že si pekná, keď máš na tvári kilo make upu. Za­čni sa brať samú seba takú, aká si. Tvar tvojho nosa alebo tváre ne­zme­níš. Tak načo sa nad tým zby­točne trá­piť? Si najk­raj­šia ver­zia sa­mej seba, aká môže byť.

2efd2a229d7d3e6a1c19630465a24df9

pin­te­rest.com

  1. Usmie­vaj sa a ne­cho­die­vaj zhr­bená.

Možno sa ti to zdá divné, ale na­ozaj to skús. Skús vy­strieť chr­bát, ple­cia dať do­zadu a usmej sa. Stačí ma­ličký ná­znak úsmevu. Len mierne po­d­vihni kú­tiky. Áno, na­ozaj stačí ta­káto ma­lič­kosť a zrazu sa bu­deš cí­tiť inak. Všetci okolo sa na teba za­čnú po­ze­rať inak.

usmev

pe­xels.com

  1. Prijmi každú po­chvalu.

Ak máš se­ba­ve­do­mie na bode mrazu ur­čite sa ti už as­poň raz stalo, že ak ťa nie­kto po­chvá­lil, okam­žite si v svo­jej hlave za­čala pre­mýš­ľať nad tým, čo všetko bolo zlé. Že to vlastne také úžasné a su­per vô­bec ne­bolo. Bolo tam množ­stvo chýb. Ak to ro­bíš, okam­žite s tým pre­staň! Ak ťa nie­kto na­bu­dúce po­chváli, či už to bude len za tvoj out­fit, dobrú prácu alebo po­moc, prijmi tú po­chvalu a po­korne po­ďa­kuj. Vedz, že ak ťa chvá­lia, tak to mu­selo byť dobré a ty nič ne­mu­síš rie­šiť.

  1. Pri­jí­maj kri­tiku.

Áno, pri­jať po­chvalu je ur­čite ľah­šie, ako pri­jať to, že vás nie­kto kri­ti­zuje. Zo sa­mej seba ne­máš dobrý po­cit a ak ťa ešte nie­kto opraví, ne­bo­daj ťa skri­ti­zuje pred väč­ším po­čtom ľudí. Cí­tiš sa ma­ličká a naj­rad­šej by si sa pre­padla pod zem. Vieš, že si zase raz niečo po­kaš­ľala. Zase raz sa ti niečo ne­po­da­rilo. Moja zlatá, kri­tika je to naj­lep­šie, čo sa ti môže pri­ho­diť. Ak ťa nie­kto po­chváli, skáč od ra­dosti a s chu­ťou hl­taj slová, ktoré ti vraví. Kri­tika ťa predsa po­súva vpred. Pri­núti ťa zlep­šiť sa. Pri­núti ťa viac roz­mýš­ľať. Pri­núti ťa ro­biť veci inak.

pexels-photo-103127

pe­xels.com

  1. Pre­staň rie­šiť ná­zory dru­hých a po­rov­ná­vať sa.

Po­znáš to hlavne vtedy, keď sa ob­le­čieš a nie si si istá, či sa to stretne s po­cho­pe­ním oko­lia alebo keď spra­víš niečo, čo sa vy­kláňa zo spo­lo­čen­ského prie­meru. A možno je to ešte hor­šie a nič z toho ne­ro­bíš, lebo už len pri po­mys­lení na bláz­nov­stvo, ktoré by si mala spra­viť, sa ti je­žia všetky chlpy na tele a v bru­chu máš ne­prí­jemné kŕče.

Bo­jíš sa po­hŕda­vých po­hľa­dov a toho, že by mohli na teba uka­zo­vať prs­tom, smiať sa ti, oho­vá­rať ťa za chrb­tom. „Ak ti bude zá­le­žať na tom, čo si mys­lia iní ľu­dia navždy bu­deš ich väz­ňom.“ Tento ci­tát si na­píš na pa­pier a vy­lep si ho nie­kde v izbe, aby si na to ne­za­bú­dala. Ak sa zba­víš  vplyvu dru­hých ľudí, uvi­díš ako slo­bodne zrazu bu­deš dý­chať. Ur­čite tým, že si rie­šila ná­zory a re­ak­ciu dru­hých, za­čala si sa aj po­rov­ná­vať. Každý sme je­di­nečná osob­nosť, kaž­dému sa páči niečo iné, každý chce ro­biť niečo iné. Presne tak ako ty. Tak už ko­nečne oslo­boď svoju my­seľ. Ne­po­rov­ná­vaj sa, ne­rieš.

fuck-people

we­he­ar­tit.com

Od­te­raz ťa už ni­kto ne­bude mu­sieť pre­svied­čať o tom, že si dnes pekná a na­ozaj ti tá sukňa pri­stane. Už to bude to­tiž to z teba vy­ža­ro­vať. Každý bude vi­dieť, že sa mi­lu­ješ, si zdravo se­ba­ve­domá a po­znáš svoje dobré aj zlé stránky. S tými dob­rými vieš na­rá­bať a zo zlých vy­ťa­žu­ješ  čo naj­viac.

Tak hor sa do toho!

K lep­šiemu a vy­rov­na­nej­šiemu ja!

Komentáre