Všetci sme roz­dielni. Máme roz­dielne ná­zory, roz­dielne po­vahy, ži­votné hod­noty, no každý sa snaží žiť tak, aby bol na­ozaj šťastný.

Dnes si po­vieme niečo o skve­lých ra­dách do ži­vota od veľmi múd­rej ženy. Spolu sa na­učíme, ako byť šťast­nejší, spo­koj­nejší a vy­rov­na­nejší. Toto sú žen­ské múd­rosti, ktoré stoja za to.

Ne­po­ze­rajte sa na mu­žov, ako na pros­trie­dok k rie­še­niu va­šich prob­lé­mov

Ne­ho­vo­rím o eman­ci­pá­cii a ani o akejsi nad­ra­de­nosti nad mužmi. Ko­niec kon­cov, my ľu­dia tu nie sme na­veky. Váš muž je váš spo­loč­ník a mal by byť aj váš naj­lepší pria­teľ. Ak príde o prácu, buďte mu opo­rou. Sa­moz­rejme na dru­hej strane, žena musí mať po­cit, že sa na svojho muža môže vo všet­kom spo­ľa­hnúť.

zjfrmms0xgc-braden-barwich

foto: thought­ca­ta­log.com

Ob­čas sme my ženy hrdé. Nie­kedy prá­vom, ino­kedy ne­prá­vom. Mali by sme sa na­učiť zvlá­dať prob­lémy a ne­há­dzať vinu na na­šich chla­pov. Ta­kéto “vášne” sa ne­skôr me­nia na spô­sob ži­vota a vedú k mno­hým hád­kam, ne­ga­tív­nym emó­ciám a ne­do­ro­zu­me­niam. Dvaja do­spelí ľu­dia by sa mali sna­žiť si ži­vot uľah­čiť, pre­tože spolu žijú bok po boku.

Buďte sami se­bou. Nie ste len upra­to­vačka, matka alebo nie­čia man­želka

Ne­zna­mená to hneď, že bu­dete ka­rie­ris­tka, a že sa ne­bu­dete o do­mác­nosť a ro­dinu sta­rať. Dô­le­žité je, aby ste si uve­do­mili, že nie ste ot­ro­kom svojho spô­sobu ži­vota. Ne­zni­žujte ani hod­notu man­žels­tva, či ma­ter­stva. Buďte re­a­lis­tická. Buďte pri­pra­vená na čo­koľ­vek. Prob­lémy dneš­ného, mo­der­ného sveta ako roz­vody, či ne­plod­nosť na nás “vy­ku­kujú” na kaž­dom rohu. Prečo je bez­detná, slo­bodná žena v ro­koch okam­žite po­va­žo­vaná za starú dievku? Ja osobne by som to skôr na­zvala “stará le­vica”, ktorá sa sta­točne pre­niesla cez mnohé prob­lémy.

31458317942_3c6862e0cd_b

foto: thought­ca­ta­log.com

Ak si mys­líte, že na ro­dinu už je ne­skoro, dajte pred­nosť svo­jim ko­níč­kom a zá­ľu­bám. Han­biť sa za to ni­kdy ne­mu­síte. Po­znám ženu, ktorá má 52 ro­kov a je slo­bodná a bez­detná. Pra­vi­delne cvičí, rada varí, ve­nuje sa via­ce­rým ko­níč­kom a v práci je úspešná. Ne­dala pred­nosť sebe ani ka­ri­ére. Jed­no­du­cho ne­mala to “šťas­tie”. Pri­tom je spo­kojná a na­ozaj šťastná. Dô­le­žité je sa so svo­jim ži­vo­tom vy­rov­nať a pri­jať ho tak, ako pri­šiel.

Osobný ži­vot dru­hých je len a len ich vec

Sta­rať sa do dru­hých ľudí ni­kdy ne­ro­bilo dob­rotu. Každá žena má ne­jaké osobné prob­lémy a vždy sa nájde niečo, čo sa nám na dru­hých ne­páči. Dô­le­žité však je pre­môcť svoju zve­da­vosť. Žite svoj ži­vot a ne­žite v zášti voči os­tat­ným. Možno bu­dete prek­va­pené, no toto všetko sú veci, ktoré na­ozaj ne­ro­bia dob­rotu, aj keď sú mys­lené v dob­rom.

sozuheulyoa-evelyn-mostrom

foto: thought­ca­ta­log.com

Ne­bojte sa, že ak sa ne­opý­tate, budú si o vás mys­lieť, že ste ne­cit­livá, prí­padne, že ne­pre­ja­vu­jete do­sta­tok sr­deč­nosti. Ne­mu­síte ve­dieť o všet­kom. Sa­moz­rejme ak vás niečo ťaží, zdô­verte sa naj­lep­šej pria­teľke, no ne­vy­po­čú­vajte vy ju. Je veľmi frus­tru­júce, keď nie­kto roz­ho­duje a jedná za va­šim chrb­tom a to bez po­vo­le­nia. Mám s tým osobnú skú­se­nosť a verte mi, da­nému člo­veku sa už ni­kdy zdô­ve­ro­vať ne­bu­dem.

Urobte veci jed­no­duch­šie

Ak sa vám niečo ne­páči, po­ve­dzte to. Po­ve­dzte to však taktne a bez emó­cií. Ak sa vám nechce ísť na kávu s va­šou pria­teľ­kou, ne­vy­mýš­ľajte si drobné klam­stvá a vý­ho­vorky, prečo ste ne­mohli. Po­ve­dzte pravdu. Ne­máte predsa dô­vod niečo skrý­vať. Aj s os­tat­nými ve­cami by to malo byť rov­naké.

sleeping-d

foto: thought­ca­ta­log.com

Ak už dl­ho­dobo ne­z­vlá­date svoj ži­vot, ne­bojte sa vy­hľa­dať od­bornú po­moc. Nie je to hanba. Kúsky vášho ži­vota do seba ko­nečne za­padnú a vy náj­dete vnú­torný po­koj. Nie je nič hor­šie ako ro­zo­be­rať je­den a ten istý prob­lém celé roky. Veď z toho člo­vek re­álne zo­ša­lie! Buďte úp­rimné samé k sebe.

Pri­ro­dzená krása je to naj­viac

Ur­čite si spo­me­niete na si­tu­áciu, kedy ste si v hlave po­ve­dali: “Táto žena na seba na­tiera zby­točne drahé krémy, stále na­ku­puje koz­me­tiku, pre­hnane sa o seba stará, zase má nový účes a nové krásne to­pánky”

Za­mys­lite sa nad tým. Ja osobne si mys­lím, že je to zá­visť. Nech­celi by ste to aj vy? Od­po­ve­dzte si prav­divo. Každá žena chce byť predsa krásna. Dô­le­žité je, aby ste vy­z­dvihli svoju pri­ro­dzenú krásu, ktorá vy­ža­ruje z vášho zo­vňajšku, ale aj zvnútra. Choďte do práce s úsme­vom, obujte si po­hodlné to­pánky a do­prajte si tro­chu čer­vene do líc a na pery. Bu­dete sa cí­tiť úžasne! Berte seba ako krásnu osobu. Ne­pot­re­bu­jete do­stá­vať kom­pli­menty od pria­te­liek a mu­žov okolo vás. Po­kiaľ sa bu­dete cí­tiť krásne, aj os­tatní vás tak budú vní­mať.

s2swhovzf8s-guillaume-bolduc

foto: thought­ca­ta­log.com

Ni­kdy sa ne­meňte kvôli nie­komu. Mys­lím to te­raz tak, že ak chcete schud­núť, tak chud­nite kvôli sebe. Ak chcete nový účes, tak preto, aby ste sa pá­čili sama sebe. Naj­hor­šie, čo mô­žeme ro­biť je obe­to­vať sa ne­us­tále kvôli os­tat­ným ľu­ďom a mať v hlave je­dine: Čo si o mne po­mys­lia keď…Za bodky si už do­pl­ňte, čo­koľ­vek. Keď ne­up­ra­cem, keď ne­na­va­rím, keď ne­po­ro­dím dieťa, keď sa ne­vy­dám, keď ne­bu­dem dobre za­rá­bať..

Skúste sa nad tý­mito ra­dami za­mys­lieť a skúste ich re­a­li­zo­vať v praxi. Uvi­díte, ako sa váš ži­vot ra­zom zmení.102

Komentáre