Mám 21 ro­kov a zbož­ňu­jem ta­nec.

Keď som bola mlad­šia, skú­sila som rôzne športy, no nič ma ne­chy­tilo. A tak som sa na stred­nej dala na ta­nec. Po­čas dl­hých ro­kov som na sebe tvrdo pra­co­vala a ob­ja­vila v sebe jednu z naj­sil­nej­ších vášní. Áno, už ne­tré­nu­jem 6x týž­denne, pred­nosť mu­selo do­stať štú­dium a bu­dúc­nosť. No lek­cie, ktoré mi ta­nec dal, z toho bu­dem ťa­žiť do konca ži­vota.

Tvrdá práca sa dá aj s úsme­vom

Aj keď sa s tým nie­kto ne­sto­tožní, ta­nec je šport. Zlo­mené prsty, na­tia­hnuté svaly a ko­pec ďal­ších zra­není boli ne­zried­ka­vým ja­vom. A to sa ešte mu­síš tvá­riť, ako keby to bola tá naj­pri­ro­dze­nej­šia vec na svete.

Pred­stav si na­prí­klad zdví­ha­nie či­niek. Je to mega drina, no ak pri­tom kri­číš, na­dá­vaš a fu­níš, ni­kto ti ne­po­vie ani slovo. A te­raz si pred­stav, že mu­síš zdví­hať ťažkú činku s úsme­vom a ka­men­ným vý­ra­zom.

Na­učila som sa zvlá­dať ťažké veci s úsme­vom a toto všetko som si po­tom pre­niesla do re­ál­neho ži­vota.

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk

Vždy sa dá byť lep­šia

Ta­nec je veľmi kom­plexný šport a vždy je pries­tor na zlep­še­nie. Ja som na­prí­klad ne­bola tak fle­xi­bilná, ako nie­ktoré moje ka­ma­rátky, preto som sa za­me­rala na tré­ningy jógy. Ne­mô­žem ani opí­sať, aký bol po­cit, keď som zrazu zvládla prvky, ktoré ni­kdy pred­tým nie.

A toto sa pre­nieslo aj do ži­vota. Vždy môžme byť rých­lejší, sil­nejší, lepší. Nech už ide o čo­koľ­vek.

Pre­jav sa na­plno

Sku­točný ta­lent ukáže vždy až ve­rejné vy­stú­pe­nie. Až tam sa ukáže, kto na to na­ozaj má.

Vi­dela si nie­kedy ta­nečné vy­stú­pe­nie? Prav­de­po­dobne ti z ce­lého sú­boru mie­rila po­zor­nosť na je­diné dievča. Je to uni­kátna schop­nosť pri­pú­tať si k sebe celé pub­li­kum.

Je to o se­ba­ve­domí, reči tela, vášni, se­ba­vy­jad­rení a schop­nosti od­lí­šiť sa.

Pre­nes si tieto cnosti do sku­toč­ného ži­vota a ľudí k sebe pri­tiah­neš ako mag­net.

Tí­mová práca je dô­le­ži­tej­šia ako in­di­vi­du­álna

Ta­nec často nie je in­di­vi­du­álny šport a vždy sa nájde najs­labší člá­nok ce­lého tímu. Celé je to však o dô­vere. Nie vždy všetko pôjde podľa plánu, no mu­síte jed­no­du­cho dr­žať pri sebe a dô­ve­ro­vať si.

Tak isto je to aj vo vzťa­hoch. Tvoj par­tner ne­bude vždy per­fektný, každý má svoje chyby a jazvy. No pri­jať ich, to z teba urobí lep­šiu a šťast­nej­šiu osobu.

Komentáre