Dať si dobrú kávu, zá­ku­sok, a pri­tom se­dieť nie­kde, kde to ne­vy­zerá ako v kaž­dej dru­hej ka­viarni je na­ozaj chvíľa na ne­za­pla­te­nie. Či si chceš len tak po­se­dieť a re­la­xo­vať alebo po­de­ba­tiť s pria­teľ­kami v prí­jem­nom pro­stredí. Ak hľa­dáš ne­jaké dobré tipy, si na správ­nom mieste! Tu náj­deš náš vý­ber 4 bra­ti­slav­ských ka­viarní, z kto­rých má každá to svoje je­di­nečno. 

KON­DI­TO­REI KOR­MUTH

Že si o tejto ka­viarni ešte ne­po­čula? Tu­risti by ti ve­deli roz­prá­vať, keďže to tu mi­lujú! Nie­len pre chutnú kávu, ale i pre do­máce zá­kusky, ktoré sú len z tých naj­kva­lit­nej­ších su­ro­vín. Pre mi­lov­ní­kov his­tó­rie či ne­zvy­čaj­ných a ko­mor­ných pries­to­rov je toto miesto raj – in­te­riér zdo­bia his­to­rické ná­stenné maľby, sta­ro­žit­nosti, ná­by­tok, či fresky. No a menu sa tu ser­ví­ruje na his­to­ric­kom por­ce­láne!

PINK GAR­DEN

V tomto vý­bere ne­smie chý­bať asi naj­zná­mej­šia ins­ta­gra­mová ka­via­reň Slo­ven­ska. Či už máš jej ma­ji­teľku v láske alebo nie, treba jej uznať, že týmto kon­cep­tom vy­pl­nila dieru na na­šom trhu. In­špi­ro­vaná za­hra­ni­čím ot­vo­rila ka­via­reň, ktorú u nás inde ne­náj­deš. Pink gar­den je ra­jom pre všetky mi­lov­níčky ru­žo­vej farby, prí­jem­ného pro­stre­dia, kve­tov a chut­ných zá­kus­kov. Tých tu náj­deš v po­nuke veľké množ­stvo, do­konca aj vo ver­ziách pre ľudí, ktorí majú špe­ciálne po­žia­davky. Za­piť ich mô­žeš ru­žo­vým latté a ne­za­budni ani na fotku, kto­rou na Ins­ta­grame ur­čite za­bo­du­ješ!

View this post on Ins­ta­gram

Ča­káme vás každý deň u nás ❤️

A post sha­red by PINK GAR­DEN (@pink.gar­den.bra­ti­slava) on

MON­DIEU

Ka­via­reň Mon­dieu má at­mo­sféru, ktorú bu­deš inde ťažko hľa­dať. Veľmi prí­jemné pro­stre­die tu do­pĺňa pro­fe­si­onálna ob­sluha a čo­koľ­vek, čo si z menu vy­be­rieš bude ne­bíč­kom v pa­puľke. Všetko to pô­sobí na člo­veka tak, že sa tu cíti hneď akosi nob­les­nej­šie. Pri vý­bere kávy sa tu po­trá­piš, pre­tože je ich v menu na­ozaj do­sta­točný po­čet, a to nie len tak ho­ci­ja­kých. Ok­rem toho v tomto pod­niku sú vy­chý­rené zá­kusky a ho­rúce čo­ko­lády.

UR­BAN HOUSE

Ne­tra­dič­nejší kon­cept pri­nie­sol me­dzi pr­vými do Bra­ti­slavy Ur­ban house. Štý­lový pries­tor je po­čas dňa skve­lým mies­tom na re­lax pri káve, no ve­čer si tu mô­žeš vy­chut­nať víno pri hudbe! Ok­rem toho sa tu ko­najú rôzne po­du­ja­tia, takže ak si spo­lo­čen­ský člo­vek, práve tu si ich (aj na­prí­klad s coc­ktai­lom v ruke) mô­žeš vy­chut­nať.

Komentáre