Niet člo­veka, ktorý by ho ne­poz­nal. Al­bert Eins­tein pred­lo­žil svetu te­óriu re­la­ti­vity, vý­znamne pris­pel k roz­voju kvan­to­vej me­cha­niky, no bol od­bor­ní­kom aj v ob­lasti šta­tis­tic­kej me­cha­niky a koz­mo­ló­gie. Svet naňho spo­mína do­dnes, a to nie­len pre jeho prí­nos pre vedu, ale aj pre jeho nad­ča­sové myš­lienky, ktoré nám po sebe za­ne­chal.

#1: Na­sle­duj svoju zve­da­vosť

„Ne­mám žia­den je­di­nečný ta­lent. Som len váš­nivo zve­davý.“

#2: Byť vy­trva­lým je na ne­za­pla­te­nie

„Nie som ši­kov­nejší, než os­tatní, som len viac vy­trvalý.“

#3: Pred­sta­vi­vosť má ob­rov­skú moc

„Pred­sta­vi­vosť je všet­kým. Je do­konca dô­le­ži­tej­šia, než ve­do­mosti.“

#4: Ne­boj sa uro­biť chybu

„Keby člo­vek ni­kdy ne­spra­vil žiadnu chybu, ni­kdy by ne­skú­sil nič nové.“

#5: Ži pre prí­tom­nosť

„Ni­kdy ne­pre­mýš­ľam nad bu­dúc­nos­ťou – veď čo­skoro príde sama.“

#6: Vy­tvá­raj hod­noty

„Ne­snažte sa stať mu­žom úspe­chu, ale rad­šej mu­žom hod­noty.“

#7: Maj zdravý úsu­dok

„Šia­len­stvo je ro­biť rov­nakú vec opa­ko­vane a oča­ká­vať iné vý­sledky.“

Zdroj: jus­t­know.me

#8: Po­znatky vy­chá­dzajú zo skú­se­ností

„In­for­má­cia nie je po­znat­kom. Je­di­ným zdro­jom po­znatku je vlastná skú­se­nosť.“

#9: Nauč sa v ži­vote pra­vidlá jeho hry

„Ak sa na­učíte pra­vidlá hry, bu­dete hrať lep­šie, ako kto­koľ­vek iný.“

#10: Ne­pres­tá­vaj sní­vať

„Ni­kdy sa ne­vzdá­vaj toho, čo chceš na­ozaj ro­biť. Člo­vek s veľ­kými snami je moc­nejší, než člo­vek s ve­do­mos­ťami.“

#11: Ne­ne­chaj sa vy­ko­ľa­jiť dru­hými

„Exis­tujú len dve ne­ko­nečné veci: ves­mír a hlú­posť. Pri tej pr­vej si však nie som taký istý.“

#12: Vo všet­kom hľa­daj prí­le­ži­tosť

„Nie­kde upro­stred prob­lému stojí vždy prí­le­ži­tosť.“

#13: Ob­di­vuj prí­rodu

„Po­zri sa do prí­rody hl­b­šie a až po­tom všetko po­cho­píš lep­šie.“

#14: Ne­pres­tá­vaj byť kre­a­tívny

„Kre­a­ti­vita je in­te­li­gen­cia, ktorá sa za­báva.“

#15: Ne­pres­tá­vaj tvrdo pra­co­vať

„Je­diný spô­sob, ako unik­núť ni­či­vému účinku chvály, je po­kra­čo­vať v práci.“

Zdroj: fast­com­pany.net

Zdroj: the­minds­jour­nal.com

Komentáre