1.Ces­to­va­nie je ná­ročné. A to je dô­vod, prečo ho tak mi­lu­ješ, pre­tože práve táto ob­tiaž­nosť ťa núti rásť. Nie je to vždy ľahké, nie­kedy ne­máš žiadne pe­niaze a tú­žiš po do­move, ale ve­ríš, že to je dô­vod, prečo si tu. Táto časť tvo­jej skú­se­nosti je po­trebná a dobrá.

2.Len preto, že te­raz  si doma, ne­zna­mená, že už nie si ces­to­va­teľka. Ces­to­va­nie je sú­čas­ťou tvo­jej iden­tity, je to niečo čo je v tebe, v tvo­jom srdci. O chvíľu sa opäť bu­deš tú­lať nie­kde sve­tom 🙂

Foto: unsplash.com

Foto: unsp­lash.com

3.Ži v prí­tom­nosti! Ne­snaž sa sú­stre­diť na fo­te­nie ani na roz­prá­va­nie svo­jich dob­ro­druž­stiev. Za­me­raj sa na roz­ho­vory s os­tat­nými ces­to­va­teľmi a po­zo­ruj krásy miesta, na kto­rom si. Ako to tam vo­nia? Od­kiaľ ľu­dia berú ener­giu? Sú po­dobní na­šej kul­túre? Strať po­jem o čase a ži pre daný oka­mih.

4.Ne­mu­síš sa cu­dzí ja­zyk na­učiť za noc. Ne­buď na seba tak kri­tická, tr­pez­li­vosť ruže pri­náša.

5.Je v po­riadku, ak sa od­chý­liš od svojho plánu. Aj to je zmys­lom ces­to­va­nia. Ak si si mys­lela, že strá­viš dva týždne tu a dva týždne tam, no ži­vot ťa zo­bral iným sme­rom, po­vedz áno zmene a choď. Nájdi dob­ro­druž­stvo a uži si to.

Foto: puckermob.com

Foto: puc­ker­mob.com

6.Tvoja ro­dina bude na teba doma ča­kať, aj keď sa vrá­tiš. Je su­per, ak nie­kedy uro­bíme niečo pre seba. Niečo, čo na­pĺňa nás. Ak je to ces­to­va­nie, tak ne­seďme doma.

7.Vzťahy pri­chá­dzajú a od­chá­dzajú. Ak je ces­to­va­nie to, po čom te­raz tú­žiš a tvoj par­tner tomu ne­ro­zu­mie, je to v po­riadku. Nech na teba ne­čaká. Koľ­ko­krát ľu­dia ro­bia chyby, že sa na veci po­ze­rajú len na zá­klade otázky vzťahu, a po­tom, keď vzťah skončí, svoje roz­hod­nu­tie oľu­tujú. Na­vyše, ak ti par­tner po­máha v pl­není tvo­jich snov, rád by išiel s te­bou. Takže tak. Vzťahy kon­čia aj za­čí­najú 🙂

Foto: puckermob.com

Foto: puc­ker­mob.com

8.Od tejto chvíle je tvoj ži­vot iný. Keď sa vrá­tiš do­mov, bu­deš bo­hatá na skú­se­nosti, zá­žitky a bu­deš mať opäť nové ces­to­va­teľ­ské sny.

9.Ni­kdy ne­za­budni na to, aké dô­le­žité je mys­lieť za­čia­toč­nícky. Po ces­tách mô­žeš byť chvíľu na­sta­vená na iné zmýš­ľa­nie. „Det­ské, bez­sta­rostné mys­le­nie“ je jed­nou z naj­lep­ších vý­hod ces­to­va­nia, ktoré by sme sa mali sna­žiť vy­užiť vo všet­kých ob­las­tiach nášho ži­vota.

Foto: thoughtcatalog.com

Foto: thought­ca­ta­log.com

10.Ni­kdy ne­pri­jí­maj ná­zory dru­hých ľudí ako fakt. Nie­ktorí ti budú ho­vo­riť, že ur­čite by si ľu­to­vala, keby si ne­vi­dela to a to. Len preto, že si v Pa­ríži, ne­mu­síš ísť do Louvru. Vý­let v An­glicku môže byť kom­pletný aj bez náv­števy Wes­tmins­ter Ab­bey! Vy­po­čuj si ná­zory a rady dru­hých, no rob a nav­štív to, čo chceš ty.

11.Nie si sama. Možno máš po­cit, že všetci, kto­rých máš rada, sú na dru­hom konci sveta, no tebe sa do­stáva láska a po­cit ra­dosti od os­tat­ných ces­tu­jú­cich a od miest­nych oby­va­te­ľov, možno len tro­chu iným spô­so­bom. Ne­boj sa oslo­viť no­vých ľudí, je možné, že za­ží­vajú presne to, čo ty, a väč­ši­nou sa ľu­dia neb­rá­nia no­vým pria­te­ľom.

Foto: puckermob.com

Foto: puc­ker­mob.com

12.Keby ces­to­va­nie bolo jed­no­du­ché, vy­bral by sa každý.

13.Celý ži­vot máš pred se­bou. Ne­buď frus­tro­vaná, že si za­tiaľ nav­ští­vila malý po­čet miest. To, že te­raz si doma, ne­zna­mená, že už ni­kdy ni­kam ne­pôj­deš. Ak je ces­to­va­nie tvoja vá­šeň, náj­deš spô­sob, ako sa na cesty vy­dať skôr, než si mys­líš.

Komentáre