Za­tiaľ čo máme ne­po­chybne viac zá­bavy v ži­vote, toto je 11 otrav­ných prob­lé­mov, kto­rým každá jedna z nás ne­us­tále čelí.

blog-blonde-girl-girly-favim-com-2150355

foto: fa­vim.com

1.) Je to DRAHÉ. Ne­us­tále udr­žia­va­nie si svo­jich blond vla­sov roz­hodne nie je lacná zá­le­ži­tosť. Treba si na­far­bo­vať vlasy každé 4 týždne, aby sme sa zba­vili od­ras­ta­jú­cich tmav­ších ko­rien­kov. Plus všetky tie šam­póny a kon­di­ci­onéry, ktoré sa ti sta­rajú o na­far­bené vlasy a udr­žia­vajú ich farbu.

2.) Blond-re­xia. Ja viem, že ur­čite nie som je­diná, ktorá “trpí” blond-re­xiou. Mám jed­no­du­cho tie chvíle v ži­vote, kedy roz­mýš­ľam, že NI­KDY ne­bu­dem do­sta­točne blond. Ide o tie krásne “zla­tisté vlasy”, ktoré zas nie sú pri­veľmi blond, ale sú stále blond, skrátka aby som ko­nečne mala ten ide­álny od­tieň.

3.) Hneď po na­far­bení vla­sov sa cí­tiš ako Grace Kelly, ale o pár me­sia­cov si už Brit­ney Spe­ars. Byť blon­dín­kou je práca na plný úvä­zok. Mu­síš si tie vlasy stále udr­žia­vať a do­far­bo­vať. A tak­tiež to ovplyv­ňuje tvoju ná­ladu. Hneď po na­far­bení do­ká­žem do­byť svet a keď sa tak ne­stane, už toľko se­ba­dô­very ne­mám.

britney-britney-spears-34351356-500-446

foto: tum­blr.com

4.) Stra­ši­delné blond fe­tiše. Som si istá, že všetky blon­dínky už raz vo svo­jom ži­vote toto za­žili. Tých div­ných star­ších mu­žov, ktorí ti šep­kajú, že “niečo ich k tým blon­dí­nam jed­no­du­cho pri­ťa­huje”.  A ne­ho­vo­riac o tom, aký roz­ruch spô­so­bu­jeme v ta­kom Ta­lian­sku, či Špa­niel­sku. Te­raz nech­cem znieť na­mys­lene, ale nie­kedy sa nám ve­nuje PRI­VEĽA po­zor­nosti.

5.) 50 od­tie­ňov blond. Exis­tuje tak strašne veľa roz­lič­ných od­tie­ňov blon­ďa­vej farby, že celý ten pro­ces vy­be­ra­nia si tej správ­nej je nie­kedy vážne mä­túci. Chceš aby tie vlasy mali zlatý od­tieň, boli biele, ako med, maslo, po­po­lavé, pla­ti­nové, či ja­ho­dovo-blond? Ja ne­viem! Ja len chcem byť blon­dína!

6.) Ste­re­otypy. Ľu­dia často od teba moc ne­oča­ká­vajú, že bu­deš ne­jaký mega in­te­li­gent, lebo si blond. A ty si proste že” Áno, re­álne som čí­tala Zlo­čin a trest, re­a­liz­mus je moje ob­ľú­bené ob­do­bie v li­te­ra­túre, tak to už po­chop …”

7.) “Si pri­ro­dzená blon­dínka?” Ne­môže byť táto otázka za­ká­zaná? A ja na to vždy že “Áno, veď sa po­zri na moje fotky, keď som mala 10.” A vzá­pätí če­lím ďal­šej zá­ker­nej otázke: “Ale keď si mala 14, už sú také tmav­šie, ako to?”  A vtedy ka­pi­tu­lu­jem a od­chá­dzam preč.

851e52d0290f48d20cf7cdda29b1f18d

foto: tum­blr.com

8.) Pre­zývky. Ma­ri­lyn. Zla­tov­láska. Cit­ró­nová hlava. Ra­pun­zel. Elle Wo­ods.

9.) Prak­ticky ni­kdy ne­mô­žeš no­siť žltú farbu. Nie­ktoré blon­dínky síce môžu, ale ja nie som jedna z nich. Vy­ze­rám po­tom tak ne­jako choro.

10.) Roz­štie­pené kon­čeky. Tie sa stá­vajú kaž­do­den­nou sku­toč­nos­ťou, keď si blond. Treba sa pra­vi­delne ne­chať za­stri­há­vať, čím sa vra­ciame znova k #1, že byť blond je drahá zá­le­ži­tosť.

11.) “Takže, dve blon­dínky sa sna­žili vy­me­niť žia­rovku, …” Áno, ne­sku­točne mi­lu­jem tie ne­ko­nečné vtipy o hlú­pych blon­dín­kach.

Komentáre