Alebo mi­ni­málne šesť ro­kov. Presne toto číslo nám pred pár dňami uká­zalo vi­deo na Fa­ce­bo­oku a pri­po­me­nulo nám, že sme už staré kozy. I keď by sme to aj bez tejto pe­kel­nej so­ciál­nej siete ve­deli veľmi dobre (aj to o ko­zách, aj to o čís­lach). Však, drahá?

Štyri roky in­ten­zív­neho kon­taktu sú už za nami. Po­hli sme sa z miesta a tak to má byť. Na­priek tomu som pre­sved­čená o tom, že táto etapa ne­bola ni­kdy ukon­čená ma­tu­rit­nou skúš­kou, po­sled­ným drin­kom, ani po­sled­ným „ahoj“. Bodka za na­ším pria­teľ­stvom ne­exis­tuje.

zdroj: unsp­lash.com

Ona je člo­vek, akého v ži­vote chceš stret­núť

A ver mi, ak ho stret­neš, každý ve­čer sa mod­líš za to, aby mo­hol zo­stať. Navždy. Ona je ten typ duše, vďaka kto­rému ve­ríš, že svet je sakra krásne miesto. Ona mi uká­zala, že pria­teľ­stvo je a bude veľké, ak:

1. Sa bu­dete smiať

Osem­de­siat per­cent vášho času musí byť o smie­chu. Tak dobre, se­dem­de­siat – lebo de­baty o ne­mož­ných mu­žoch za­be­rajú veľa času a vtedy sa zrejme ne­sme­jete.

2. Ti dá jesť

Dá ti svoj kek­sík, ktorý má na de­siatu, ja­blko z obeda. Urobí ti to naj­lep­šie ka­pu­číno na zemi. Uvarí ku­ku­ricu alebo mi­lo­sr­dne po­núkne kú­sok pizze.

3. Jej mô­žeš uká­zať svoje ne­do­ko­na­losti

Ne­skrý­vaš pred ňou svoju druhú bradu (na­opak, po­šleš jej sel­fie, na kto­rej si na ňu hrdá) a zo svojho tuku na brušku si ro­bíte žarty. Keď u teba pre­spáva, ba­víte sa o všet­kých ne­do­ko­na­los­tiach, ktoré zdo­bia vaše telá aj s ná­zor­nou ukáž­kou. Lebo ve­dieť, že nie si divná len ty sama je skvelý po­cit.

4. Spolu na­dá­vate na mu­žov

To ne­mu­sím bliž­šie opi­so­vať.

5. Ti po­drží vlasy pri…

…veď vieš.

6. Mô­žeš pla­kať na jej ra­mene
7. Dlhé te­le­fo­náty

Vaše te­le­fo­náty za­čí­najú „Ahoj, ja vo­lám len na pár mi­nút, či…“, a kon­čia o dve ho­diny.

8. Ste k sebe úp­rimné

Ste do­sta­točne iro­nické, sar­kas­tické, oslo­vu­jete sa vša­ko­va­kými (aj han­li­vými) me­nami a uka­zu­jete si pro­stred­ník.

9.Viete o sebe všetko

Že ona mi­luje vôňu kníh a no­vín, po­irota, vie na­spa­mäť rôzne roz­právky z det­stva, skvelo na­po­dob­ňuje po­stavy zo Zá­meny man­že­liek, od­kiaľ je a kde má pre­chodné byd­lisko. A ona by okam­žite na teba vy­sy­pala, aká si tvrdo­hlavá, pe­dantná, ne­us­tále upra­tu­júca, akých máte ro­di­čov a že zbož­ňu­jete čiernu farbu, svojho psa, či taš­tičky z lís­tko­vého cesta s lek­vá­rom.

10. Ne­vy­čí­tate si, že vaše ži­votné cesty sa roz­de­ľujú.

Ďa­ku­jem ti za každú chvíľku, kedy som na­ozaj žila.

Komentáre