Keď po všet­kých tých trá­pe­niach s lás­kou, kedy Amor tra­fil buď len teba a toho dru­hého nie, alebo si ho pri­stihla s inou, či vám to proste ne­vyšlo, lebo ste ne­mali na seba čas… po tomto máš právo byť zne­chu­tená, na­dá­vať na mu­žov, vy­hla­so­vať, že sa sta­neš les­bič­kou alebo že rad­šej zo­star­neš sama s de­sia­timi mač­kami.. ale ver tomu, že ON raz príde.

Keď to bu­deš naj­me­nej ča­kať. A keď príde ten fakt pravý, pri kto­rom sa bu­deš cí­tiť ako pri žiad­nom inom do­te­raz, tak zis­tíš, že je nie­len väčší fe­šák ako Chan­ning Ta­tum, ale že je po­zorný, vtipný, gen­tle­man, skvelo varí a mi­luje deti. Len mu mu­síš dať šancu. Takže, keď si ťa nájde, ne­odo­žeň ho, ne­po­sie­laj ho preč so slo­vami, že máš lásku ťažko na sa­láme. Mohla si do­te­raz dá­vať druhé, tre­tie, štvrté šance tým, ktorí si to ne­za­slú­žili alebo ne­vá­žili? Tak prečo te­raz ne­mô­žeš dať prvú šancu JEMU? As­poň to skús, možno to vy­jde, možno nie, to je proste ži­vot.

Jed­ného dňa by si to mohla ľu­to­vať. Ne­buď za­tr­pk­nutá. Ži­ješ len raz. Prečo ne­vy­užiť tú vo­ňavú prí­le­ži­tosť za­mi­lo­vať sa po uši do nie­koho, kto ti stále do­ka­zuje, že aj keď sa tomu brá­niš, tak on o teba tak veľmi stojí..

Skla­mal ma. Po­šlia­pal moje se­ba­ve­do­mie. Udu­pal moje ego. Na­sral ma ako má­lo­kto v mo­jom ži­vote. Dá­vala som sa do­kopy dosť dlho. Možno ti preto te­raz mô­žem pri­pa­dať ako sar­kas­tická mr­cha. Ale vieš, čo je na mne fasa? Že keď sa fakt za­ľú­bim, tak viem znovu uve­riť a veľmi ľú­biť.

Foto zdroj: pe­xels

Každá žena už stretla svojho ry­tiera v lesk­lej vý­zb­roji.. a po­tom zis­tila, že to bol len oby­čajný pako oba­lený alo­ba­lom. Ale ne­vzdá­vaj to. Ne­hádž celý muž­ský rod do jed­ného vreca. Raz príde presne taký ten chlap, kto­rému by si bola ochotná v ne­deľu ro­biť rezne, vo štvr­tok pa­la­cinky, možno aj de­siatu do práce.

Ten, s kto­rým bu­deš ve­čer na bal­kóne po­pí­jať víno a v so­botu ráno pri ka­kau po­ze­rať roz­právky.

Ten, kto­rému bu­deš chcieť ako pr­vému po­ve­dať, že ťa po­chvá­lili v práci.

Ten, s kto­rým bu­deš schopná sa dlhé hoďky roz­prá­vať o vše­li­čom mož­nom v útul­ných ka­viar­nič­kách aj doma v po­steli.

Ten, komu sa bude pá­čiť, že si ob­čas drzá a pa­puľ­natá.

Ten, ktorý keď ťa strašne na­se­rie, tak hodí me­dzi dve­rami po tebe tvoju ob­ľú­benú čo­ko­ládu a rad­šej od­íde na pár ho­dín preč.

Bude to nie­kto, kto ti vo­nia a ne­sku­toč­ným spô­so­bom ťa ro­zo­smeje. Nie­kto, komu dáš slo­body koľko chce, ale on ti aj tak na­píše z pán­skej jazdy, že sa teší, keď bude zaj­tra zase s te­bou.

Foto zdroj: pe­xels

Keď ma za­žije ve­selú, smutnú, opitú na mol, na­sratú, una­venú po noč­nej, ne­vrlú pred ran­nou ká­vou, upla­kanú pri Gil­mor­kách, keď sa Lo­re­lai roz­išla s Lu­keom, pre­pnutú od šťas­tia, hladnú, pred krá­mami, po­doz­rie­vavú keď mu o pol­noci pípne správa, le­nivú v ne­deľné rána.. keď za­žije všetky moje ná­lady a aj tak ne­zdrhne a ne­zmení si číslo alebo ad­resu, tak po­tom to asi aj môže byť ten pravý.

Komentáre