Ľú­bil si, ale bez­výz­namne. Sna­žil si sa, ale márne. Te­raz, keď sto­jíš tvá­rou v tvár je­diné, čo ti na­padá, je po­msta. Chceš zni­čiť to, čo ničí teba. Za­biť to! Po­to­piť nie­kde na samé dno! Aby za­žilo to, čo ty. Vrá­tiť všetko do po­sled­nej bodky aj s úrokmi. Si ako ne­tvor stvo­rený na ni­če­nie. Po­msta za­tem­ňuje tvoju my­seľ. V tejto chvíli by si si bol schopný aj vlast­no­ručne zlo­miť srdce, len aby ne­cí­tilo to, čo cíti. Scho­vá­vaš sa za tiene noci a ne­zmy­selné po­stavy. Mys­líš si, že ťa za­chráni, keď svoje city da­ru­ješ vy­mys­le­nej po­stave. Nie, sú to klamy. Všetko ťa učí ute­kať. A čo tak zo­stať? Vzop­rieť sa ob­rovi, ktorý ťa má v pev­nom zo­vretí. Dusí ti dušu, ni­vočí srdce, na­rúša my­seľ.

unsp­lash.com

Rany na srdci sú ešte ne­za­ho­jené a ty už vy­mýš­ľaš stra­té­giu k ví­ťaz­nému boju. Dobre vie, ako hrať, ale aj tak ne­vyhrá. Ešte ťa po­súva vpred ne­ná­visť. Strá­caš sa­mého seba, kvôli sebe. Tvoje ne­hy­núce túžby zni­čiť, ni­čia teba. Ne­vieš kade preto, že si stra­til sve­do­mie. Po­kú­šajú ťa a ty ideš sám tem­no­tou, práz­dno­tou, sám sa to­píš a nie je tu nik, kto by po­dal zá­chranu vestu, kto­rou je ná­dej. Bo­ju­ješ bez­hlavo. Ne­zá­leží ti, koľko bude zra­ne­ných, ide tu iba o vý­hru. Tvoju vý­hru. Pa­ra­zi­tujú ťa všetky spo­mienky. Pod­ko­pá­vajú všetky krásy. Ne­máš silu, ale hr­dosť ne­do­volí ko­niec.

usnp­lash.com

Ego stúpa a vojna hustne. Keď zni­číš to, čo ničí teba, zni­číš aj seba. Je to ako ne­vy­rie­ši­teľná rov­nica. Svoju dušu du­síš v dyme, ktorý bol ke­dysi ne­hy­núci oheň. Šľa­hal až po naj­vyš­šie po­scho­die. Zo­stal si sám. Sám hľa­dáš úto­čište, pred svo­jimi citmi. Zba­belo be­žíš od svo­jich chýb. Ne­priz­ná­vaš sa za svoje činy. Ni­kdy už ne­bu­deš taký, ako pred­tým. Bo­lesť zme­nila tvoje vnútro. Slzy po­zna­čili tvoje oči. Tvoja tvár už ni­kdy ne­bude žia­riť, ako v tej je­den zá­zračný deň.

unsp­lash.com

Všetko padlo. Zmizla aj po­sledná ná­dej. Stra­til si všetko, po čom si tú­žil.  Zlo sa zmoc­nilo šance. Ob­čas máš po­cit, že si len oby­čajná fi­gúrka. Hráš ťažkú hru. Mu­síš sa stať na prosto bez­citný, aby si vy­hral. Za­ho­diť mu­síš aj všetky sny, túžby, city. Mu­síš stra­til srdce, aby si ne­cí­til vinu, za ne­vinné obete. Ver­nosť sa ti stane ne­zná­mou. Pôj­deš hlava-ne­hlava a za­bi­ješ to, čo zme­nilo tvoj svet. Keď bude po všet­kom zo­mrieš. Za­bije ťa práz­dnota. Zmysli ochabnú a slzy budú tiecť.

Vy­hral si, ale na nič si ne­za­bu­dol. Vtedy si po­vieš: ,,Ni­kdy som ťa ne­mala stret­núť.“ 

Komentáre