Ak máš rada krásne slo­ven­ské ľu­dové vzory v mo­der­nej po­dobe, nová ko­lek­cia te­ni­siek Ti­koki, ktorú na­vrhol di­zaj­nér To­máš Kom­pa­ník, ťa úplne od­rovná!13217440_1090359774353486_1026861732168896466_o

Ti­koki je slo­ven­ská značka te­ni­siek vy­rá­baná na Slo­ven­sku s di­zaj­nom od slo­ven­ských di­zaj­né­rov. Ko­lek­cie sú li­mi­to­vané množ­stvom ku­sov, preto tvoje to­pá­nočky budú su­per je­di­nečné. Te­nisky sú vy­ro­bené z prí­rod­ných ma­te­riá­lov, ba­vlny a prí­rod­ného kau­čuku. V po­nuke sú len vy­soké, nízke a ška­redé mo­dely, keďže podľa ich fi­lo­zo­fie ne­zá­leží na so­ciál­nom sta­tuse, ale na vkuse člo­veka, čo nosí. No nie je toto cool?    11880684_944935825562549_5461729232174488633_n943771_1072152039507593_2509190566244196273_n11731907_927720530617412_3895517135077645399_o

Zdroj: ti­koki.com, fotky: FB/Ti­koki

Komentáre