Po me­siaci ex­trémne zdĺha­vých dis­ku­sií o ka­te­gó­rii pla­viek, Vic­to­ria’s Sec­ret ofi­ciálne uzat­vára ko­lek­ciu pla­viek. Ne­bude ju po­nú­kať ako ka­te­gó­riu v ob­cho­doch či v e-shope.2Za­čiat­kom ap­ríla VS ozná­mila svoje plány a to zní­žiť ko­lek­tív o 200 pra­cov­ných miest, zru­šiť ur­čité druhy to­va­rov a za­me­rať sa rad­šej na kľú­čovú ka­te­gó­riu, kto­rou už nie je ko­lek­cia pla­viek, ale špor­tové ob­le­če­nie. Tvor­co­via značky sa roz­hodli, že pries­tory ob­cho­dov budú lep­šie vy­užité pre špor­tovú ko­lek­ciu. Spo­loč­nosť bude sme­ro­vať svoju ener­giu do pre­kvi­ta­jú­ceho trhu ac­tive ob­le­če­nia.

Aj keď by sme mohli po­chy­bo­vať o správ­nosti tohto roz­hod­nu­tia uzav­rieť  $500 mi­li­ó­nový ročný zisk z tejto ka­te­gó­rie, správy z roku 2015 uka­zujú, že tento zisk tvorí len 6,5 % z cel­ko­vých tr­žieb a v au­guste mi­nu­lého roku spo­loč­nosť vi­dela niž­šie tržby  ako oča­ká­vala.

1

zdroj fo­to­gra­fií: ins­ta­gram

Komentáre