Ma­ni­pu­lá­cia. Za­hrá­va­nie sa s ľuďmi. Dis­cip­lína, v kto­rej slab­šie po­vahy ne­majú šancu. Spoz­nala si už muža, ktorý bol do­ko­nalý? Mi­lo­val ťa ce­lým svo­jim srd­com a ty si mu ve­rila každé jedno slovo? Až kým si ne­zis­tila pravdu. Vô­bec ne­bol do­ko­nalý, vô­bec ti ne­ho­vo­ril pravdu a už von­kon­com ťa ne­mi­lo­val. Hral len svoju do­ko­nalú hru ma­ni­pu­lá­tora a ty sa stala jeho obe­ťou.

zdroj: pe­xels.com

1. Ma­ni­pu­lá­tor ovplyv­ňuje tvoje city a sprá­va­nie.

Ne­uve­do­mu­ješ si to a často ani ne­zis­tíš pravý dô­vod prečo ta­kýto člo­vek ma­ni­pu­luje práve s te­bou. Zo za­čiatku je všetko skvelé a svet je pre vás dvoch gom­bička. Na­šla si chlapa, ktorý ťa robí šťast­nou a ty viac ne­pot­re­bu­ješ. Spl­níš mu každú jeho po­žia­davku, ne­vy­vo­lá­vaš kon­flikty a po­čú­vaš každé jeho slovo. Veď on má predsa vždy pravdu. Po­tom sa do­sta­neš do fázy po­chyb­ností, tvoje oko­lie ti za­čne ho­vo­riť, že si sa zme­nila. Sprá­vaš sa inak, tvoje mys­le­nie a ko­na­nie už nie je také ako pred­tým. Na nič ne­máš vlastný ná­zor keďže za­stá­vaš ná­zor svojho mi­lo­va­ného.

2. Na­učil ťa po­u­ží­vať ar­gu­menty a od­bí­jať iných ľudí.

Na káve s ka­moš­kou si už ne­bola celú več­nosť lebo ne­máš čas, vše­tok čas trá­viš so svo­jim par­tne­rom. Ak ho pri­stih­neš pri klam­stve rýchlo zmení tému alebo ob­ráti roz­ho­vor proti tebe a na­ko­niec z neho vy­j­deš ty ako ta zlá. Ne­os­tane ti nič iné ako sa ospra­vedl­niť a po pár dňoch si na jeho klam­stvo ani ne­spo­me­nieš. Ovplyvní tvoje city na­toľko, že už ani ro­dina pre teba nie je pri­ori­tou pre­tože pri­ori­tou je on.

zdroj: unsp­lash.com

3. Strá­caš sa vo vlast­nom vzťahu a už ne­tu­šíš čo je pravda a čo je klam­stvo.

Čo uro­bil z lásky a čo len z vy­po­čí­ta­vosti. Keď ko­nečne ot­vo­ríš oči a zis­tíš pravdu ako si sa ne­chala zma­ni­pu­lo­vať a me­siace trá­vila s ma­ni­pu­lá­to­rom, ktorý by pre­sved­čil aj vlast­ného brata, že nie je jeho brat, bu­deš prek­va­pená aké škody na­ro­bil v tvo­jom ži­vote. Ak na­tra­fíš na ta­kého člo­veka ber nohy na ple­cia a ute­kaj.

Ni­kdy ťa ne­urobí šťast­nou, pre­tože on ťa ani nechce uro­biť šťast­nou, je­di­ným člo­ve­kom na kto­rom mu zá­leží je on sám.

Komentáre