Leto klope na dvere s ním kaž­do­ročne pri­chá­dza vý­ber toho naj­dô­le­ži­tej­šieho let­ného kúska: pla­viek. A že ten vý­ber nie je na­ozaj jed­no­du­chý – najmä, po­kiaľ po­tre­bu­jeme za­mas­ko­vať ne­jaké ne­do­ko­na­losti po­stavy. Šty­lis­tka radí, na čo si treba pri vý­bere pla­viek dať po­zor.

Vý­ber vhod­ného mo­delu pla­viek, v kto­rých sa bu­deme na pláži či pri ba­zéne cí­tiť kom­for­tne a se­ba­ve­domo robí vrásky na čele ne­jed­nej z nás. Najmä, ak nás trá­pia veľké pr­sia či ši­roké boky. Za­mas­ko­vať ne­do­ko­na­losti a zvý­raz­niť to, čo je na nás pekné ti môžu po­môcť i rady šty­lis­tky, ktoré ti ukážu, na čo sa treba pri vý­bere pla­viek sú­stre­diť.

1. Ve­nuj po­zor­nosť ma­te­riálu

Po­zor na kva­litu ma­te­riálu treba dať hlavne pri lac­nej­ších kús­koch. Nie­ktoré módne plavky môžu síce na prvý po­hľad vy­ze­rať štý­lovo a ísť s po­sled­nými trendmi, čo sa ale týka ma­te­riálu, ten môže po­kriv­ká­vať. Plavky by vždy mali byť z kva­lit­ného a odol­ného ma­te­riálu. Už kvôli tomu, čo v lete mu­sia vy­dr­žať (pot, soľ, chló­ro­vaná voda). Ne­kva­litné kúsky sa môžu zasa na­tiah­nuť aj o nie­koľko čí­sel. Rad­šej teda in­ves­to­vať do kva­lity, ktorá ti vy­drží aj viac se­zón.

2. Farby môžu zra­diť

Aj v tomto prí­pade sa oplatí ku­po­vať si kva­litné kúsky a už pri kúpe si dať po­zor na farbu pla­viek v kom­bi­ná­cii s ich ma­te­riá­lom. To platí najmä pri svet­lých far­bách. Zbys­tri po­zor­nosť, ak sa ti ma­te­riál zdá prí­liš tenký alebo ne­zvy­čajne elas­tický. A to hlavne pri svet­lých far­bách. Pri tých sa to­tiž v prí­pade veľmi ten­kého a ne­kva­lit­ného ma­te­riálu môže stať v pria­mom kon­takte s vo­dou veľký tra­pas a ty zis­tíš, že tvoje plavky sú vlastne prie­hľadne. A tým pú­tať po­zor­nosť ur­čite nech­ceš. Po­kiaľ si si predsa zvo­lila svetlú farbu pla­viek a vá­haš, či sa ti niečo také môže stať, skon­tro­luj, či pod lát­kou pri tlaku ne­pres­vitá dlaň. Ak áno,  rad­šej sa ná­kupu ta­kého kúsku, ak aj za vý­hodnú cenu, vy­hnite. Ani prí­lišná pruž­nosť nie je vý­ho­dou.

3. Pevný vr­chný diel

Zá­kla­dom je vy­brať si mo­del, v kto­rom sa bu­deš cí­tiť na­ozaj po­hodlne a ne­bu­deš sa stra­cho­vať, či ti z neho niečo ne­vy­padne alebo na­opak ne­bude tla­čiť. To môže byť prob­lém najmä pre dámy s väč­šími a me­nej pev­nými pr­siami. „Ak ne­máte pevné pr­sia a pri­tom chcete, aby váš de­kolt vy­ze­ral aj v plav­kách pekne, vy­hý­bajte sa plav­ko­vým pod­pr­sen­kám s ne­vys­tu­že­nými po­suv­nými tro­j­u­hol­níč­kami na šnúrke. Vy­be­rajte také vr­chné diely, ktoré majú ko­šíky vpredu spo­jené lát­ko­vým sed­lom, kos­tice a jemné vy­stu­že­nie,“ radí šty­lis­tka značky Tri­ola Ža­neta Ilu­ta­nová. Tento strih po­môže sfor­mo­vať krásny de­kolt a aj väč­šie pr­sia za­fi­xuje v strede. Pri po­hybe na pláži (športe) či pri plá­vaní sa pr­sia „ne­roz­chá­dzajú“ do strán a z ko­šíč­kov ne­vy­pa­dá­vajú. Po­zor­nosť ve­nuj aj ra­mien­kam, pri kto­rých je dô­le­žité, aby boli na­sta­vi­teľné.

4. Vy­be­raj podľa typu po­stavy

Je len málo z nás, ktoré sú so svo­jou po­sta­vou 100 % spo­kojné a ne­majú po­trebu nie­ktoré ne­do­ko­na­losti po­tla­čiť. Ši­kovný vý­ber pla­viek v zá­vis­losti od tvo­jej po­stavy ti po­môže cí­tiť sa na pláži kom­for­tne a se­ba­ve­domo. V zá­sade platí, že pre dámy s po­sta­vou hrušky (väčší za­do­ček a stehná) je vhod­nejší väčší vý­strih, aby bola zvý­raz­nená horná časť po­stavy. Na dolnú časť je lep­šie zvo­liť si skôr va­riant so su­kien­kou alebo šort­kové no­ha­vičky, prí­padne sťa­ho­va­cie no­ha­vičky zo sil­nej­šieho ma­te­riálu.

Po­kiaľ má žena veľké pr­sia, je dobré vy­brať vr­chný diel s kos­ti­cami (nie push-up!) a šir­ším za­pí­na­ním aj ra­mien­kami. Ženy s men­šími pr­siami a mladé diev­čatá si môžu do­vo­liť kla­sické tro­j­u­hol­ní­kové bi­kiny alebo ob­ľú­bený push-up štýl.

Špor­tová a chlap­čen­ská po­stava une­sie bez prob­lé­mov aj mo­del s vý­raz­ným vzo­rom alebo s vo­lánmi, jed­no­dielne plavky s vý­stri­hom, ale aj spodné diely men­šej veľ­kosti so za­vä­zo­va­ním na boku.

Ženy s väč­ším bruš­kom môžu svoj ne­dos­ta­tok skryť do jed­no­diel­nych mo­de­lov alebo vo­liť plavky, ktoré majú spodný diel s vyš­ším pá­som.

5. Úlohu zo­hrá i farba po­kožky

Po­kiaľ sa prí­liš dobre ne­opa­ľu­ješ a nech­ceš vy­ze­rať ešte svet­lej­šia, ako v sku­toč­nosti si, vy­be­raj si skôr sýte čer­vené a bron­zové od­tiene, skrátka tep­lej­šie farby. Hodí sa aj tmav­šia sma­rag­dová či fuk­si­ová. Opá­le­nej koži slu­šia pas­te­lové od­tiene, ale aj vý­razne žltá či biela. Na druhú stranu veľmi efektne vy­ze­rajú aj ze­mité od­tiene, ako je bé­žová či oli­vová. Via­cero fi­riem tiež po­núka mož­nosť na­kom­bi­no­vať si horný a spodný diel pla­viek podľa svo­jich pre­fe­ren­cií. Práve ta­kéto mo­dely má v po­nuke aj osved­čená značka Tri­ola, ktorá svoje plavky ne­do­váža, ale šije v su­sed­nej Čes­kej re­pub­like. Všetky jej mo­dely mô­žete nájsť na web stránke www.tri­ola.sk.

6. O plavky sa treba sta­rať

Dô­le­žitá je tiež sta­rost­li­vosť o plavky, ktorá má veľký vplyv na ich ži­vot­nosť. „Aby ste za­cho­vali ich es­te­tické aj úžit­kové vlast­nosti, ide­álne je prať ich v ru­kách, ne­od­s­tre­ďo­vať, ne­pou­ží­vať avi­váž a chrá­niť ich pred kon­tak­tom s opa­ľo­va­cími príp­rav­kami,” radí Ža­neta Ilu­ta­nová.

 

Tla­čová správa tri­ola.sk

Komentáre