Ty by si ma te­raz chcel? Tvr­díš, že som ti až te­raz po­mo­tala hlavu?

Už je prí­liš ne­skoro! Te­raz o mňa bo­ju­ješ? Ne­chá­pem prečo si ne­mal taký zá­pal pre „boj“ pred ro­kom. Bola som vari iná ako dnes? Ja som sa ne­zme­nila, len môj po­hľad na svet trošku áno. A to len kvôli tebe.

Keď si spätne pre­mie­tam ako som sa k tebe cho­vala a čo si mi ty zato dal, tak len krú­tim hla­vou. Často som roz­mýš­ľala, čo som JA uro­bila zle. No ne­skôr som zis­tila, že to moja chyba ne­bola. Len som ťa mala na­toľko rada, že som ti od­pus­tila tú vec. Vec, ktorá by sa od­pus­tiť ne­mala. Ne­za­čali sme náš vzťah „na os­tro“. Ale ne­bolo k tomu ďa­leko. Možno osud nás chcel ne­jako roz­de­liť a keď vi­del na mne ako o teba bo­ju­jem, ude­lil mi dve facky. No pro­stred­níc­tvom tvo­jich rúk. Ten mo­ment si nech­cem vy­ma­zať z hlavy, pre­tože vtedy som sa niečo na­učila. Na­učila som sa, že nie je všetko také, ako sa zdá.
losing-hairfoto: eli­te­daily.com

Mrzí ma jedna vec. Člo­vek, ktorý má rád, má aj skrat v hlave. Ne­fun­guje mu jedna časť mozgu. A za­čne fun­go­vať, až keď sa stane „ne­hoda“. Tie fy­zické rany zmizli. No po­cit, že si ma pred všet­kými po­slal kade ľah­šie, ten ni­kdy ne­odíde. Chcel si od­pus­te­nie. A ja som od­pus­tila, no ne­za­budla som. Čas po­stupne moju ne­ná­visť odo­hnal preč. Už sa ne­hne­vám. No ako som po­ve­dala, ja som ne­za­budla. Ne­skôr som si k tebe na­šla ka­ma­rát­sky vzťah. No už by som ni­kdy nech­cela na sebe cí­tiť tvoju dlaň. Už by som nech­cela aby si ma ob­jal na roz­lúčku.

Po roku si zis­til, že si niečo stra­til. No zis­til si aj to, že už to ni­kdy ne­náj­deš. Už ti ne­dám kľúč od môjho srdca. A načo? Pre­páč, ale už ne­mám chuť vo­lať zá­moč­níka, aby vy­me­nil zá­mok. Te­raz tebe vadí, že ja ťa od­mie­tam. Je to hrozný po­cit, čo? Ale ja ťa ne­od­mie­tam pred všet­kými. Ne­uš­ted­rila som ti dve rany po sebe. A ani to ne­uro­bím. Nech­cem sa po­do­bať tebe. Be­riem ťa ako uči­teľa. Uči­teľa, ktorý ma na­učil, akým člo­vek v ži­vote nech­cem byť. Každý v ži­vote robí chyby. Z na­šich chýb sa učíme. No ne­ne­chajme, aby kvôli nám tr­pela aj druhá strana.

Ne­chá­pem len je­de­nej veci. Ak si ma ne­mal rád, tak ako ja teba, mal si mi to proste po­ve­dať. Nie uká­zať!

foto: Ka­yla Snell

Komentáre