Aud­rey Hep­burn (vlast­ným me­nom Aud­rey Kat­hleen Rus­ton), módna a he­recká ikona, po­va­žo­vaná za jednu z najk­raj­ších žien aké kedy žili. Žena s vku­som a štý­lom, kto­rej šat­ník bol ele­gantný, po­hodlný, nad­ča­sový a do­ko­nale vy­vá­žený. Kto by nech­cel jej štýl?! Vďaka Aud­rey zís­kali kla­sické veci ako sú troj­štvr­ťové no­ha­vice, ba­le­rínky a ro­láky sku­točné čaro. Chceš vy­ze­rať ako Aud­rey a pri­tom stále mo­derne? Uká­žem ti šesť zá­klad­ných “Aud­rey Hep­burn” kús­kov, ktoré by ur­čite ne­mali chý­bať v tvo­jom šat­níku.

 

1. Troj­štvr­ťové no­ha­vice

Vďaka Aud­rey sa tieto no­ha­vice stali po­pu­lár­nymi. Ešte stále ich ne­máš v šat­níku? Ne­vá­haj a za­ob­sta­raj si ich. Obuj si k nim ba­le­ríny, presne tak ako to ro­bila Aud­rey.

we­he­ar­tit.com

Be­au­ti­ful 💙via @ins­pi­rin­gout­fit @oli­via­culpo #fas­hi­onista_east #love

A post sha­red by Ta­tii Tatss (@fas­hi­onista_east) on

 

 

2. Ba­le­ríny

Pre­tan­cuj celú noc – nie v pod­pät­koch, ale v ba­le­rí­nach! A vezmi si k nim ko­še­ľové šaty.

get­ty­i­ma­ges.com

pin­te­rest.com

Think pink in the MEOW

A post sha­red by Steve Mad­den (@ste­ve­mad­den) on

We­e­kend wear on lock: the LEC­REW

A post sha­red by Steve Mad­den (@ste­ve­mad­den) on

3. Áč­ková sukňa

Táto sukňa mala vy­hra­dené miesto v šat­níku Aud­rey Hep­burn, pre­tože vy­tvo­rila do­ko­nalú si­lu­etu.

we­he­ar­tit.com

Love this❤️ @purp­le­pinkp 💙#fas­hi­onista_east #love

A post sha­red by Ta­tii Tatss (@fas­hi­onista_east) on

Love this💖via @mis­mimy_of­fi­cial @ale­sia­asta #fas­hi­onista_east #out­fi­tins­pi­ra­tion

A post sha­red by Ta­tii Tatss (@fas­hi­onista_east) on

Love this look on @shorts­to­rie­sand­skirts ❤#fas­hi­onista_east #ha­ve­a­go­od­day

A post sha­red by Ta­tii Tatss (@fas­hi­onista_east) on

4. Ro­lák

Aj ro­lák patrí me­dzi zá­kladné “Aud­rey Hep­burn” kúsky. In­špi­ruj sa kom­bi­ná­ciou ro­láku so suk­ňou a čiž­mami.

san­di­po­inte.com

Gor­ge­ous via @world_fas­hion_sty­les via @fas­hion4per­fec­tion via @aud­re­y­lom­bard #allb­lack

A post sha­red by Ta­tii Tatss (@fas­hi­onista_east) on

Ama­zing via @fas­hion4per­fec­tion via @mi­lano_stre­ets­tyle via @shorts­to­rie­sand­skirts #fas­hi­onista_east #style

A post sha­red by Ta­tii Tatss (@fas­hi­onista_east) on

5. Ko­žuch

Ak sa chceš cí­tiť oča­ru­júco ako Aud­rey, tak ur­čite siahni po ko­žu­chu.

get­ty­i­ma­ges.com

Ne­gin via @world_fas­hion_sty­les

A post sha­red by Ta­tii Tatss (@fas­hi­onista_east) on

 

6. Tar­ta­nová ko­šeľa

Tar­tan je vzor, ktorý ťa ni­kdy ne­s­klame. Tar­ta­novú ko­šeľu mô­žeš no­siť v lete i v zime. V chlad­nej­šom ob­dobí ju stačí skom­bi­no­vať s ka­bá­tom a džín­sami.

we­he­ar­tit.com

 

Komentáre