Od­pus­tiť. Všet­kým, ktorí nás skla­mali, všet­kým ktorí nám ne­ve­rili. Kaž­dému, kto nám ub­lí­žil a hlavne sebe. Za to, že sme to ne­uro­bili už oveľa skôr.

Ak chceme byť šťastní, po­tre­bu­jeme byť spo­kojní v na­šom vnútri. Po­tre­bu­jeme po­koj a lásku či už k sebe sa­mým, alebo nášmu oko­liu. Ne­ná­visť plodí len hnev, ktorý sa v nás kopí a ne­do­volí nám byť spo­koj­nými. Práve láska je to, čo nás na­pĺňa šťas­tím. Vô­bec ne­ho­vo­rím o láske, akú po­známe z ro­man­tic­kých fil­mov. Ani o láske me­dzi mu­žom a že­nou. Je úplne jedno, aký druh lásky v sebe cho­váte a pes­tu­jete. Láska k sebe, k svo­jej ro­dine, k svo­jim ko­níč­kom, pria­te­ľovi, či do­má­cemu mi­lá­či­kovi. Všetko to je po­zi­tívny cit, ktorý by sme v sebe mali zve­ľa­ďo­vať.

elitedaily-dylan-and-sara-gorgeous-woman-800x400

eli­te­daily.com

To, čo si po­sa­díš, to aj zo­žneš. Keď po­sa­díš ne­ná­visť a hnev, ne­mô­žeš oča­ká­vať, že ti vy­ras­tie láska a po­koj. Máš v sebe úrodnú pôdu, ktorá ti dáva to naj­lep­šie zo seba. Ak do nej za­se­ješ se­mienko šťas­tia a bu­deš sa o neho dô­kladne sta­rať a za­lie­vať ho po­zi­tív­nou ener­giou, bude rásť a na­plní ti celú dušu plodmi.

A ta­kisto je to aj s dá­va­ním a pri­jí­ma­ním. Čím viac lásky dáš, tým viac jej do­sta­neš. Čím viac úsme­vov roz­dáš, tým viac sa ti vráti. Tretí Ne­wto­nov zá­kon ho­vorí jasne: „Bez ak­cie nie je re­ak­cia.“ A takto to ne­fun­guje len vo fy­zike, ale aj v na­šich ži­vo­toch. Po­riadne si ro­zmysli, akou ener­giou chceš oplý­vať. Pre­tože to, čo roz­dáš, to sa ti vždy vráti a nie­kedy aj mno­ho­ná­sobne sil­nej­šie.

Komentáre