Aj s tré­ne­rom v mo­bile do­ká­žeš zís­kať po­stavu snov. Vy­brali sme pre teba 5 ap­li­ká­cií, s kto­rými sú spo­kojné ti­síce žien po ce­lom svete. Ktorá sa stane tvo­jou na­job­ľú­be­nej­šou? 

Mi­ni­ma­lis­tický štýl

Ap­li­ká­cia Se­ven je ide­álna pre všet­kých ľudí, ktorí ne­majú čas alebo sa im nechce po­tiť celú ho­dinu. Do­po­siaľ ju po­u­ží­valo už viac ako 3 mi­li­óny uží­va­te­ľov, ktorí si ju veľmi po­chva­ľujú. Ap­li­ká­cia je pre­hľadná a veľmi jed­no­du­chá na ovlá­da­nie. Každý tré­ning sa skladá z 2 až 3 sé­rii, ktoré majú 12 cvi­kov. Me­dzi jed­not­li­vými cvikmi máš 10 se­kun­dovú pre­stávku.

Kla­sika, ktorá ne­s­klame

Beh je a vždy bude za­ru­čený spô­sob, ako rýchlo a schud­núť. Po­kiaľ si ne­vieš rady s po­čtom ki­lo­met­rov alebo s tým, ako dlho a často be­há­vať, ap­li­ká­cia Nike Run Club ti s tým po­môže. Mô­žeš si zvo­liť svoje be­žecké am­bí­cie (na­prí­klad na­tré­no­vať na 5 km) a ča­sový li­mit, za ktorý to chceš sti­hnúť. Ap­li­ká­cia ti už sama vy­hod­notí ob­jem a in­ten­zitu tré­nin­gov. Od­po­rú­čame za­čia­toč­ní­kov aj po­kro­či­lým bež­com.

zdroj: unsp­lash.com

Upo­ko­je­nie mysle aj tela

Ne­máš moc v ob­ľube dy­na­mické cvi­če­nia? Čo tak vy­skú­šať jogu? Ap­li­ká­cia Daily Yoga po­núka na vý­ber z viac ako 500 asán, 50 cvi­čeb­ných plá­nov a 200 ho­dín jogy, pi­la­tesu či me­di­tá­cie. Vhodná je pre za­čia­toč­ní­kov aj po­kro­či­lých. Do­siahnu svoj cieľ, vy­bu­duj si zdravé telo a upo­koj my­seľ. S ap­li­ká­ciou Faily Yoga to do­ká­žeš.

Jed­no­du­cho a efek­tívne

Rýchly a efek­tívny spô­sob chud­nu­tia je bi­cyk­lo­va­nie. Ne­pot­re­bu­ješ pla­tiť žiadne vstupy do fitka alebo ces­to­vať nie­koľko ki­lo­met­rov za sku­pi­no­vými cvi­če­niami. Stačí zo­brať len bi­cy­kel a vy­dať sa na cesty. Ap­li­ká­cia Strava ti za­zna­mená každý vy­po­tený ki­lo­me­ter. Všetky tvoje fy­zické úspe­chy bude za­zna­me­ná­vať do pre­hľad­nej ta­buľky. Ide­álne, čo po­vieš? 🙂

Komentáre