Je jedno, či chceš po­te­šiť a ob­da­ro­vať ka­ma­rátku, naj­lep­šiu ka­ma­rátku, ses­tru, ma­minu alebo seba. Dô­vod na ra­dosť si ob­čas mu­síme chceme samé vy­tvá­rať. Či už mo­ti­vačne – za od­menu, len tak – pre ra­dosť, len tak – pre­tože. A práve preto ti pri­ná­šam zo­znam ma­lič­kostí, ktoré po­te­šia každé žieňa.

1. MARK face sc­rub – prí­rodný ká­vový pí­ling
Pre­tože každá po­kožka, pre­dov­šet­kým žen­ská tvár si za­slúži roz­maz­ná­va­nie v po­dobe MARKA! Práve tvár vy­sta­vu­jeme svetu kaž­do­denne a ne­us­tále jej dá­vame za­brať de­ko­ra­tív­nou koz­me­ti­kou. Od­meň ju pr­vo­tried­nou sta­ros­ti­lo­vos­ťou a sľu­bu­jem, že sa ti tvoja po­kožka po­ďa­kuje. Pí­ling je ur­čený priamo na tvár a ob­sa­huje účinné zložky Tea tree & Jo­joba a nami tak zbož­ňo­vanú kávu. Ne­chaj sta­rost­li­vosť na MARKA, pre­tože len on vie, po čom tvoja po­kožka túži. A jeho vý­hody? Ne­ob­sa­huje žiadnu ché­miu, za­ne­cháva po­kožku so zla­tis­tým ná­dy­chom, zba­vuje ne­čis­tôt, vy­ži­vuje, hyd­ra­tuje a tvoju kožu do­ko­nale zjemní.

Zá­klad pí­lingu tvorí káva ro­busta s vy­so­kým ob­sa­hom ko­fe­ínu. Ten v kom­bi­ná­cii s hne­dým cuk­rom, mor­skou so­ľou, ko­ko­so­vým, avo­ká­do­vým a jo­jo­bo­vým ole­jom, a ďal­šími zlož­kami tvorí do­slova ma­gický pro­dukt.

BeFjiunkCollage

ins­ta­gram: scurb_mark

2. Ta­liz­man
V po­dobe ná­ramku na ruku. Môže byť pre šťas­tie alebo z lásky. S ná­pi­som či dá­tu­mom. Môže byť z ča­ro­vných ka­me­ňov, ur­čený podľa zna­me­nia, čer­vený kvôli po­ve­rám, “iba” štý­lový, ale to hlavné – mô­žete si kú­piť s ka­moš­kou spo­ločné a rov­naké.

3. Po­nožky, po­nožky, po­nožky
Nie, po­nožky nie sú iba pre­žitý dar­ček Via­noc. V dneš­nej dobe sú opráv­nené byť sú­čas­ťou out­fitu a majú po­čestné miesto v kaž­dom štý­lo­vom šat­níku. Ori­gi­nálne a kva­litné, pes­tro­fa­rebné, vzo­ro­vané, vý­razné, pekné a ve­selé. Alebo na­vzá­jom od­lišné? V uli­ciach, ktoré sú za­pla­vené tma­vými kús­kami odevu sa sna­žia na­sto­liť rov­no­váhu. A my sme za. Nič ne­spraví po­chmúrny deň ve­selší ako ne­ná­padne vy­tŕča­júce fa­rebné po­nožky z te­ni­siek.

2

zdroj: pin­te­rest.com

4. Pins & diy ná­šivky
Vraj tro­chu re­tro? Vô­bec nie! Sú vhodné na vak, na bundu, na tričko, na blúzku, na va­čok od ko­šele aj na tie nové šaty. Vlastne na všetko lát­kové čo ti len na­padne. Náj­deš ich už skoro v kaž­dom dru­hom ob­chode s ob­le­če­ním a v tých naj­rôz­nej­ších tva­roch a s tými naj­výs­tiž­nej­šími tex­tami. Zvie­ratká, mačky, kvety, ruže, ná­pisy. Oživ si svoj ob­ľú­bený módny kú­sok ak­tu­ál­nymi oz­do­bami a pri­po­meň si už za­bud­nutú éru od­zna­kov z det­stva!

3

zdroj: pin­te­rest.com

5. Me­ta­lické laky
Ďalší trend z ob­lasti BE­AUTY, pres­nej­šie de­ko­ra­tív­nej koz­me­tiky. Me­ta­lické laky na nechty, ktoré pô­so­bia na prvý do­jem skôr ako me­ta­lické ná­lepky za­pla­vili ins­ta­gram. Do­ko­nalé nechty, v kto­rých od­raze sa tak­mer mô­žeš vi­dieť. Vý­razné, do oči bi­júce ale stále gla­mour! Práve toto bude hi­tom leta!

4

zdroj: pin­te­rest.com

6. Dvo­j­itý jack ko­nek­tor
Vý­borná, uži­točná vy­chy­távka, keď chceš ro­man­tiku a nech­ceš po­čú­vať hudbu sama, alebo keď si v pre­pl­ne­nom ku­péčku ces­tou do školy chcete s ka­moš­kou ne­ru­šene po­zrieť nový diel se­riálu.

7. “This might be vodka”
Pre­tože nie je nad úp­rim­nosť. A ruku na srdce, ktorá z nás by po­hrdla no­vou veľ­kou šál­kou na tak po­trebnú rannú kávu? A ob­zvlášť s tak vý­stiž­ným tex­tom? Pre tie, ktoré pra­vi­delne vy­ko­ná­vajú špor­tovú ak­ti­vitu alebo len po­slušne do­dr­žia­vajú pitný re­žim po­čas práce alebo po­čas školy exis­tuje aj va­riant plas­to­vej fľaše.

5

zdroj: pin­te­rest.com

Komentáre