Pred pár dňami som čí­tala na in­ter­nete člá­nok, ktorý opi­suje, ako veľmi sme na mé­diách zá­vislí a no­vo­dobý trend do­ko­na­losti sa pre­zen­tuje hlavne na ins­ta­grame. Každý deň si pre­ze­ráme do­ko­nalé ins­tas­to­ries do­ko­na­lého ži­vota tvojho ka­moša/ka­mošky alebo nie­koho zná­meho. Zá­vi­díme a is­tým spô­so­bom upa­dáme do dep­re­sie. Možno si to ani ne­uve­do­mu­jeme, ale chceme byť tiež na kaž­dej fotke krásne upra­vené, na­ma­ľo­vané a chceme ne­us­tále ces­to­vať. Chceme tie nové šaty, chceme tiež každý deň jesť v dra­hých re­štau­rá­ciach a fo­tiť si jedlo, aby sme sa mohli po­chvá­liť, aký #he­alt­hy­li­fes­tyle ži­jeme.

Chceme mať #hap­py­life. Chceme byť #trendy. Ne­us­tále tú­žime po #tra­vel a #lo­ve­y­our­self.

Na­skôr mu­síme ísť do po­silky a po­tom pri­dá­vať fotky o tom, ako veľmi #work­hard a že sme #fit.

unsp­lash.com

Náš šťastný ži­vot však ne­treba ne­us­tále do­ka­zo­vať na so­ciál­nych sie­ťach, ktoré ne­us­tále kon­tro­lu­ješ, sle­du­ješ, kto sa na to po­zrel a kto ti ur­čite zá­vidí. Náš trendy ži­vot ne­zá­visí od toho, že máme stále vy­ze­rať úžasne a preto po­st­neme našu #na­tu­ralp­hoto. Av­šak to, že sme pred­tým strá­vili ho­dinu v kú­peľni sa už ni­kto ne­doz­vie. Ak ideme čo i len do ved­ľaj­šieho mesta, mu­síme dať ins­tas­to­ries o tom, ako je nám dobre, ako veľmi ces­tu­jeme a ako je to všetko skvelé. No a #lo­ve­y­our­self, čiže se­ba­láska je vlastne iba hraná. Ne­us­tále pri­dá­vame naše sel­fíčka s po­pismi, ktoré vlastne ne­ná­padne majú od­ka­zo­vať na­šim bý­va­lým, aké sme my vlastne spo­kojné a skvelé žen­ské.

Ne­us­tále do­ka­zo­va­nie si z nás robí ne­šťast­nej­ších ľudí, ktorí rad­šej sle­dujú a pre­ží­vajú ži­voty iných, ako ro­biť niečo s tým svo­jim. Ísť na vý­let a ne­dať to na ins­tas­torku? Mať nové šaty a ne­po­chvá­liť sa?  Kú­piť si nový aj­fon a ne­po­ve­dať to, ako si veľmi na kva­litu po­tr­píš?

Ak nie si na ins­ta­grame, ako keby si ani ne­žila, ne­mala sa rada, ne­bola štý­lová a ne­ve­dela, o čom je ži­vot. As­poň tak to chápe dnešný svet, ktorý je sku­točne zá­vislý a chce, aby každý ve­del, kde je a čo nové si kú­pil. Chce, aby to ve­dela aj tá hlu­paňa, ktorá je jej tak veľmi ne­sym­pa­tická. Chce, aby to ve­del aj ten de­bil, ktorý ju opus­til a ona mu tak do­káže, aký #hap­py­life má aj bez neho. Veď nie je žiadna #sad­girl alebo #me­lan­cho­lic.

www.twenty20.com

Česť vý­nim­kám, pria­teľky moje. Je úplne v po­riadku, ak sa po­chvá­liš, kde si a čo si si nové kú­pila, do­stala alebo čo si pa­pala. No všet­kého veľa škodí a my iba zby­točne upa­dáme do dep­re­sie, prečo tá kočka vy­zerá stále tak do­ko­nalo a prečo môže ne­us­tále ces­to­vať, keď ty si na Bul­har­sko šet­ríš pol roka.

Buďme viac #off­line, ale zato #happy!

Buďme viac #withf­riend­swit­hout­wifi, av­šak #witht­ru­ef­riends!

Buďme viac #lo­ve­y­our­self, av­šak sku­točne #bles­sed!

Komentáre