Všade po­čú­vaš o ka­ló­riách, ako vplý­vajú na naše telo a ako ne­us­tále roz­ši­rujú naše drieky, boky a stehná. Aby si mala lep­šiu pred­stavu, z čoho pri­be­ráš, tu sú fo­to­gra­fie toho, ako vy­zerá 200 ka­ló­rií. Nut­riční experti si ne­mys­lia, že je správne úplne vy­ra­diť slad­kosti a kolu, od­po­rú­čajú len, aby si mi­ni­ma­li­zo­vala ich prí­jem tak, aby si ne­prek­ro­čila zdravý po­čet ka­ló­rií – tzn. 2000-2500 denne. Je na tebe čo bu­deš jesť, no tento člá­nok by ti v tom mo­hol vý­razne po­môcť.Takto vy­zerá 200 ka­ló­rií.

Coca-Cola — 496 ml

Pá­rok — 66 g

Ces­to­viny — 145 g

Hra­nolky — 73 g

Gu­menné med­ve­díky — 51 g

M&M’s — 40 g

Čipsy — 37 g

Ka­rotka — 570 g

Pap­rika — 740 g

Bro­ko­lica — 588 g

Hrá­šok — 357 g

Sladká ku­ku­rica — 308 g

Avo­kádo — 125 g

Ze­ler — 1 kg 425 g

Hrozno — 290 g

Ja­blko — 385 g

Kiwi — 328 g

Oriešky — 33 g

Che­e­se­bur­ger — 75 g

To­as­tový chlieb — 90 g

Ba­geta — 72 g

Múka — 55 g

Ched­dar — 51 g

Maslo — 28 g

Va­jíčka na tvrdo — 150 g

Su­šené mar­hule — 83 g

Níz­ko­tučný ja­ho­dový jo­gurt — 196 g

Mlieko — 333 ml

Snic­kers — 41 g

zdroj: bright­side.me 

Komentáre