S ka­ma­rát­kami bežne ro­zo­be­ráš, ktorá mala naj­hor­šie rande. Aký „exot“ sa vy­kľul z toho mi­lého cha­lana s kto­rým si si pí­sala. No spý­tala si sa nie­kedy ne­ja­kého chlapa na naj­hor­šiu ženu s akou bol na rande? My sme to uro­bili aj za teba a hoci chlapi sa k ta­kýmto ve­ciam pred že­nami ne­radi vy­jad­rujú, na­ko­niec predsa pre­ho­vo­rili. A ich od­po­vede ťa za­ru­čene prek­va­pia. Alebo aj nie?

Ti­bor: Naj­hor­šie rande bolo so že­nou, ktorá sa ne­ve­dela za­po­jiť do žiad­nej inej te­ma­tiky ako zdravé stra­vo­va­nie a aký ťažký je mo­de­ling. Pri iných té­mach sa ma stále pý­tala na ter­míny, ktoré som po­u­žil a na ich vý­znam.

Pe­ter: Žiadna žena nie je zlá. Aku­rát sme si po­va­hovo ne­sadli a mali roz­dielne ná­zory a hod­noty. Ale po­kiaľ ide o ozaj­stný ex­trém, tak to bola kočka, ktorá sa hneď na pr­vom rande za­čala zau­jí­mať o to, aké mám auto, kde ro­bím, koľko za­rá­bam a po­dobne.

people-1873181_1920

pi­xa­bay.com

Robo: Keď po­čú­vaš celé rande o tom, aké mala dnes celý deň zlé vlasy, ale ko­le­gyňa mala ešte hor­šie, takže sa ko­niec kon­cov cí­tila dobre. Alebo o tom, ako s ka­ma­rát­kou oho­vá­rali ko­šeľu ďal­šej ko­le­gyne, ktorá ju mala už druhý deň po sebe. Vtedy máš po­cit, že nie si na rande, ale vo veľmi zlom slo­ven­skom se­riáli.

Johnny: Na prvé rande som ju zo­bral do di­vadla. Prišla ne­vhodne ob­le­čená a aj po­čas pred­sta­ve­nia sa ne­sprá­vala práve re­pre­zen­ta­tívne.

Fi­lip: Naj­hor­šia žena s akou som mal rande bola wor­ko­ho­lička, ktorá celý čas roz­prá­vala len o svo­jej práci.

Tak čo, prek­va­pilo ťa čo si muži na pr­vom rande vší­majú a čo im vadí? Na oplátku mô­žeš aj ty „bonz­núť“ toho naj­hor­šieho muža, s akým si kedy mala rande.

Komentáre