Mal som prob­lém po­ro­zu­mieť prečo nie­ktorí muži vy­hľa­dá­vajú spo­ľah­livé ženy. Sna­žil som sa byť  sub­jek­tívny a ne­brať ohľad na ste­re­otypy, ale prav­dou je, že ľu­dia ste­re­otyp vy­hľa­dá­vajú. Je to preto, že oni sami ste­re­otypu pre­padnú. Na tom nie je nič zlé, najmä vtedy, keď ti to po­môže uro­biť lep­šie ži­votné roz­hod­nu­tia.

To, čo vi­dím je iba banda chla­pí­kov, ktorí na­há­ňajú žen­ské, ktoré ani ne­stoja za to. Po­znáte tie žen­ské, o kto­rých ho­vo­rím. Typ, ktorý všetku ener­gia vkladá do svojho vzhľadu, ktorý nemá ani sku­točné ciele (iné ako vziať si muža, ktorý sa o ňu po­stará), ktorý vy­užíva svoje telo na zís­ka­nie toho, čo chce.

Fotolia_49881894_Subscription_XL

foto: www.sty­le­mo­ti­va­tion.com

Iste, ak si veľmi dobre vy­ze­ra­júca žena je ľah­šie si mys­lieť, že vzhľad je to je­diné, čo ťa v ži­vote po­drží. Je to iba spô­sob, akým sa ženy pre­zen­tujú. V muž­skom svete je žena ob­jek­tom (teda nie pre kaž­dého), je to cieľ, ktorý chcú do­siah­nuť.

Treba sa na to po­zrieť z oboch strán. Mnoho mu­žov si za ženu hľadá svoju tro­fej. Mnoho žien chce vy­ze­rať ako tá tro­fej. Čo teda prišlo skôr? Ne­mám ani šajnu a vlastne na tom ani ne­zá­leží. Fak­tom je, že sme sa za­sekli vo svete, kde muži za­ob­chá­dzajú so že­nami ako s hrač­kami a ženy tými hrač­kami chcú re­álne byť.

Pre mnoho žien je to iba vy­po­čí­tavý krok. Ony presne ve­dia, čo ro­bia, pre­tože ako­náhle chy­tia väč­šiu rybu, idú po nej. Práve toto do­dáva že­nám plnú moc, o kto­rej som pí­sal. Ale ku koncu kaž­dého dňa tieto ženy po­kra­čujú iba v bo­les­ti­vom a ne­mi­lu­jú­com cykle, ktorý by v pr­vom rade ne­mal vô­bec exis­to­vať. V sku­toč­nosti to z teba ne­spraví na­zá­vislú ženu, spraví to z teba zla­to­kopku.

Portrait of young woman and a mid adult man

foto: www.ehar­mony.com

Každý vy­hľa­dá­vame ne­zá­vis­losť, lenže mu­síme za­čať od seba. Akým spô­so­bom roz­mýš­ľaš, akým spô­so­bom vieš po­ro­zu­mieť svetu a kde sa v ňom vi­díš.

Čím viac sa­mos­tatný a ne­zá­vislý si, tým viac bu­deš sám se­bou. 

To je dô­vod, prečo ne­zá­vislé, silné ženy, sú tými naj­lep­šími pria­teľ­kami. A tak­tiež to platí aj na­opak. Ne­zá­vislý, silný muž je ten naj­lepší pria­teľ.

Te­raz je dô­le­žité za­pa­mä­tať si, že ak bu­dete vo vzťahu, úplná ne­zá­vis­losť nie je možná, lebo láska je sama o sebe for­mou zá­vis­losti. 

Roz­mýš­ľaš nad tým, čo v sku­toč­nosti zna­mená byť ne­zá­vislý? Po tom všet­kom mu­síš byť vždy zá­vislý na sebe. Vi­díš, každý je na nie­kom zá­vislý.

zdroj: eli­te­daily.com, ti­tulná foto: www.la­dies­li­ve­and­le­arn.com

Komentáre