Byť že­nou v roku 2016 je skvelé, na­roz­diel od 80.ro­kov. Máme mnoho žien, ktoré nás učia ak­cep­to­vať naše telá. A áno, fun­guje to.

Podľa po­sled­ných pries­ku­mov stú­pol po­čet žien, hr­dých na svoje telá, od roku 1981 do 2012 ra­pídne.

A to je skvelé.

Prečo k tomu ale prišlo? Pre­tože sa v mé­diach za­čína ob­ja­vo­vať čo­raz viac roz­lič­ných ty­pov tiel. Mé­dia sa po­sta­rali o to, aby sa ko­nečne aj ne­jaké to kilo uká­zalo ako at­rak­tívne. A hlavne preto je dô­le­žité, aby sme v tom po­kra­čo­vali. Aby sa v ča­so­pi­soch ob­ja­vo­vali telá chudé, aj „oplá­cané“. Ča­som sa ukáže, že to má zmy­sel.

Zá­ro­veň je toto zis­te­nie aj tro­chu prek­va­pu­júce. So stú­pa­jú­cou obe­zi­tou sa to­tiž oča­ká­val presný opak.

Je teda skvelé, kam sme sa mys­le­ním po­su­nuli. Ale po­zor. Miera obe­zity ne­klesá, na­opak. To, že svoje telá ak­cep­tu­jeme ne­zna­mená, že sa o seba ne­máme sta­rať. Zdravé jedlo a pra­vi­delné cvi­če­nie je po­vin­nosť – a nie kvôli do­ko­na­lému telu, ale kvôli tvojmu zdra­viu.

Takže maj sa rada, aká si a práve preto do­praj svojmu telu to, čo na­ozaj po­tre­buje.

foto: Stu­dio Firma

Komentáre