Za­ľú­bená žena je schopná všet­kého. Nie­kedy do­konca stratí svoju hr­dosť a ak­cep­tuje fakt, že je nie je tá je­diná. Iný spô­sob, ako byť s ním, skrátka ne­exis­tuje. Na­ozaj ti to stojí za to? 

Už sa ti to nie­kedy stalo? Tú­žila si tajne po nie­čom ne­re­ál­nom, ne­do­sia­hnu­teľ­nom, ani si ne­dú­fala, že tvoja pred­stava by sa mohla jed­ného dňa stať re­a­li­tou. Tvoje že­la­nie sa však spl­nilo a ty si lie­tala v ob­la­koch. O to sil­nej­šie si všetko pre­ží­vala, veď si predsa žila svoj sen.

Raz sa naše cesty spo­jili. Zrazu bol tu. In­te­li­gentný, do­mi­nantný, trošku starší. Žia­den mo­del, ale s jeho cha­riz­mou do­ko­nalý vý­zor ne­pot­re­bo­val. Muž, ktorý vždy veľmi dobre ve­del, čo robí.

Ot­vá­ral mi dvere, nie­sol ma na ru­kách, dal mi po­cit bez­pe­čia. Ché­mia me­dzi nami ne­pot­re­bo­vala ko­men­tár. Mi­lo­vala som naše kon­ver­zá­cie, cí­tila som sa s ním sama se­bou.

Stocksy_txp3613abd4Wmv000_Small_932305

stocksy.com

Ve­dela som, že to so že­nami vie, ve­dela som, že si mám dať po­zor, ale uve­riť mu bolo kraj­šie.

Stre­tá­vali sme sa iba krátko, k ni­čomu ni­kdy ne­došlo. Pre­ru­šila som to, lebo som cí­tila ako mu pod­lie­ham, chcela som sa ešte za­chrá­niť.  Ne­skoro, bola som v tom až po uši.

Uve­do­mila som si, že byť s ním,  je je­diná vec, ktorú na­ozaj chcem. So žiad­nym mu­žom som sa ni­kdy ne­cí­tila tak dobre, ako s ním. Udr­žia­vali sme opäť chvíľku kon­takt, no po­stupne bol chlad­nejší a chlad­nejší, až mi raz za­vo­lal, že kon­číme. Bez dô­vodu. 

Dô­vod som zis­tila rýchlo, na­šiel si inú ry­šavú Lucku (áno, ja som tiež ry­šavá Lucka). Ženu star­šiu odo mňa, od neho, ženu s veľmi úspeš­nou ka­ri­é­rou, ktorá sa po­hy­buje v tých naj­vyš­ších kru­hoch. Vy­bral si ju, lebo vzťah s ňou bol vý­hod­nejší.

Pre­šli tri me­siace a ja som po­maly za­bú­dala. No ži­vot sa na nás rád baví. Zrazu sme se­deli oproti sebe, on sa ospra­vedl­ňo­val, ja som hrala tú silnú. Zis­tila som, že s me­nov­ky­ňou vlastne ani ne­chodí, na­priek tomu je ona stále tá, s kto­rou chce tvo­riť pár. Pô­so­bila som se­baisto, vy­rov­nane, hoci som vo vnútri tr­pela. Po­pie­rala som, že som pred­tým chcela vážny vzťah.

 „A čo chceš te­raz, Lucka?“ 

„A čo chceš ty?“ 

A tak sa za­čala pí­sať druhá ka­pi­tola.

Sladké reči už ne­boli viac po­trebné. Mali sme sta­no­vené pra­vidlá, chá­pali sme, o čo tu ide. Žiadna na­ivita, bolo mi jasné, že som len tá druhá. Dievča, ktoré ho stále ľú­bilo, a tak išlo proti sebe sa­mej. Jeho prí­tom­nosť bola mo­jou dro­gou. Úplne som za­budla na všetky tie tr­pké slzy.

Cí­tila som sa úžasne, nič som ne­rie­šila, ne­chala som sa uná­šať. Uve­do­mo­vala som si, že to bude ne­skôr zlé, že mi to ub­li­žuje. Bola som zá­vislá. Jemu sa pá­čil ten po­cit, keď ma mo­hol ovlá­dať.  Vi­del, že by som pre neho spra­vila čo­koľ­vek. 

pain-heartbreak-800x400

eli­te­daily.com

Po­čas jed­ného z na­šich roz­ho­vo­rov sa ma spý­tal, čo je podľa mňa šťas­tie.  Bol to presne ten mo­ment, ktorý som vtedy pre­ží­vala.

Nič ne­trvá večne. Od­išiel za ka­ri­é­rou,  viac som ho ne­vi­dela. Dnes viem, že sme sa ne­mali stre­tá­vať. Mala som to za­sta­viť, je to moja chyba. Bola som ochotná dať mu všetko, mi­lo­vať ho ako žiadna iná,  dob­ro­voľne som sa ni­čila. Obe­to­vala som mu toho veľa, on si to ni­kdy ne­za­slú­žil.

Mys­lím, že som sa už po­u­čila. Ve­rím, že ma nie­kde čaká iný muž. Nie­kto, pre koho bu­dem tá je­diná.

Pro­sím ťa, ak si sa v týchto riad­koch na­šla, uve­dom si svoju hod­notu. Viem, že keď mi­lu­ješ, tak mi­lu­ješ na­plno, ale za­slú­žiš si viac. Ne­urob tú istú chybu.  Odíď, kým je čas. Je to ťažké, no som si istá, že ťa čaká nie­kto lepší. Ne­znič sa, maj hr­dosť, ktorú som ja ne­mala. Si jed­no­du­cho prí­liš dobrá na to, aby si bola tá druhá…

Komentáre