My ženy. Ob­čas sme ná­la­dové, ob­čas sme znu­dené na­šimi ži­votmi, ob­čas sme šia­lené, ale pa­mä­taj, že sme vždy krásne. 

Milé žieňa, ak toto čí­taš, uve­dom si svoju hod­notu. Uve­dom si to, že ty sa ne­mô­žeš trá­piť pre muža za to, že sa mu ne­pá­čiš. Každý má iný vkus a ni­kdy ni­komu ne­vy­ho­vieš na 100%.

pe­xels.com

Čo ti však mô­žem po­ve­dať je, že mám is­totu, že raz príde do tvojho ži­vota muž, ktorý ťa bude ľú­biť takú, aká si. So všet­kým. S tvo­jimi čier­nymi vlasmi, ze­le­nými očami, väč­šími bokmi a ma­lými pr­siami. No ten pravý ťa bude ľú­biť aj vtedy, keď bu­deš mať plavé vlasy a zlato-hnedé oči. Bude ťa mať rád aj vtedy, keď bu­deš cho­diť do po­sil­ňovne a bu­deš mať viac sva­lov ako on. Na­ozaj.

Ten pravý sa ne­bude dí­vať na to, akú máš po­stavu, aké máš vlasy. To zau­jíma chlap­cov. No ty chceš chlapa, muža, ktorý si ťa bude vá­žiť a sta­rať sa o teba. On si ťa bude vá­žiť za to, ako sa sprá­vaš. Aké máš vlast­nosti a či si bu­dete roz­umieť.

pe­xels.com

Pro­sím, zla­tíčko, ne­plač doma v izbe, že máš o pár kíl viac alebo že sa ti ne­darí pri­brať. 

Za­mi­luj sa do seba. Tak úp­rimne. Mi­luj sa so všet­kým, čo máš. Mi­luj svoje ne­pos­lušné ku­če­ravé vlasy, mi­luj svoje malé pr­sia, veď predsa as­poň mô­žeš spať na bru­chu (už te­raz ti zá­vi­dím!). Mi­luj svoje mierne sval­naté ruky, lebo do­ká­žeš ot­vo­riť každú fľašku. Mi­luj svoje väč­šie stehná, ho­vorí sa, že žena s väč­šími steh­nami bude mať múdre deti.

pe­xels.com

Mi­luj svoje útle boky, lebo sú chutné. Mi­luj svoje hav­ra­nie oči, pre­tože sú tak pre­ni­kavé, že mám po­cit, akoby si ma celú pre­čí­tala. Mi­luj svoje väč­šie bruško, predsa TAK veľmi mi­lu­ješ čo­ko­ládu, ktorú ti nosí ro­dina a ka­ma­ráti. Mi­luj svoje krátke vlasy, as­poň s nimi nie je veľa ná­mahy. Mi­luj svoje pehy na tvári, sú tak vzácne. Mi­luj svoje plo­ché bruško a ne­hanbi sa, že ti ľu­dia ho­vo­ria, aby si pri­brala.

Prijmi sa. Prijmi sa so všet­kými ne­do­ko­na­los­ťami aké máš. Pre­meň ich na tvoje do­ko­na­losti a za­žiar. Od­haľ svoje pravé ja a už sa ne­skrý­vaj za hru­bými vrstvami ob­le­če­nia. Uvi­díš, bude to fun­go­vať a ty bu­deš šťastná.

Keď bu­deš šťastná a prij­meš sa taká aká si, ob­javí sa aj ten pravý. Bude ťa ľú­biť za to, že si se­ba­ve­domá mladá žena. Že si uve­do­mu­ješ svoju hod­notu a máš sa rada. Se­ba­láska je predsa veľmi dô­le­žitá.

pe­xels.com

Všetko za­čína u teba. 

Za­čni teda se­bou. 

Si krásnaTak sa ne­meň. 

Mi­luj sa.

Každý deň viac a viac. 

Komentáre