Tvoj ex je pako. Vieme to všetci. Mi­ni­málne preto, že si ne­chal ujsť tak skvelé dievča, ako si ty, nech už bol dô­vod roz­chodu aký­koľ­vek. Ale musí to ve­dieť aj on?

Ne­dávno som sa stretla s ka­ma­rát­kou, kto­rej vzťah už ne­fun­guje dlhú dobu. Po­ve­dala mi, že sa plá­nuje od­sťa­ho­vať ta­kým spô­so­bom, že si zbalí veci, keď bude jej bu­dúci bý­valý v práci a ne­chá mu lís­tok s po­ďa­ko­va­ním za pekné chvíle a žia­dos­ťou, aby ju najb­liž­šie me­siace ne­kon­tak­to­val. Pred­stav si ta­kúto si­tu­áciu. Chla­pec bude možno zo za­čiatku zro­nený, ale ča­som mu dôjde, že ak toto do­ká­zala spra­viť, ne­stála ani za naj­men­šie trá­pe­nie. A to nech­cem po­čuť tie po­me­no­va­nia na jej ad­resu, keď toto po­vie ka­ma­rá­tom a ro­dine.

Druhá va­rianta

Po­da­rilo sa mi ka­ma­rátku na­ho­vo­riť na roz­chod na úrovni. Veci si síce môže zba­liť, ale po­čká ho, kým po práci príde do­mov a slušne s kľu­dom mu vy­svetlí, že je ko­niec. Ne­bude to síce jed­no­du­ché ani pre jed­ného, ale roz­lú­čia sa ako dvaja in­te­li­gentní ľu­dia. Ona ostane dá­mou, ktorá má svoju úro­veň.

Rie­še­nie

Ja som sa s mo­jím ex roz­lú­čila po dl­hej dobe po­dobne. Bolo pre nás oboch ťažké ho­diť spo­ločné roky za hlavu, ale ča­som sme si na­šli k sebe cestu ako ka­ma­ráti. Raz za pár me­sia­cov si na­pí­šeme, ako sa máme a tým to končí. Te­raz má pria­teľku a mô­žem po­ve­dať len toľko, že ak je šťastný on, som aj ja.

Opačný prí­pad

Po dru­hom roz­chode to také ru­žové ne­bolo, aj keď som sa sna­žila o to isté. Vy­po­čula som si toľko na­dá­vok, na­šla ne­spo­četne veľa zmeš­ka­ných ho­vo­rov a vy­hrá­žok v sms-kách, že som sa chy­tala za hlavu, s kým som to cho­dila. A te­raz há­daj, ktorý roz­chod bol ná­roč­nejší. Nie­kedy je teda snaha márna, ale keď uká­žeš svojmu oko­liu, že nie si tá, ktorá stále len na­dáva na bý­va­lého a oho­vára ho kade chodí, ľu­dia sa na teba budú dí­vať ako na in­te­li­gentnú mladú dámu a ďalší prí­padní ná­pad­níci sa ne­budú báť, že v prí­pade roz­chodu by boli po­oho­vá­raní po ce­lom meste.

Preto hlavu hore. Nie si prvá, ani po­sledná, kto­rej bolo ub­lí­žené. Je len na tebe, aké meno si spra­víš do ďal­šieho sin­gle ži­vota.

foto: eli­te­daily.com

Komentáre