Ka­belka Bir­kin nie je len tak ne­jaká bežná taška. Je známa pre svoje maj­strov­ské vy­pra­co­va­nie a šia­lene vy­sokú cenu, ktorá za­čína na sume 12 000 do­lá­rov.  Značka Her­mès od­mieta zve­rej­niť po­čet ku­sov ka­belky Bir­kin, ktoré vy­robí po­čas roka a ktoré do­dáva len úz­kej sku­pine vy­bra­ných zá­kaz­ní­kov.  Vďaka tomu do­ká­zala vy­bu­do­vať re­pu­tá­ciu ka­belky ako jed­ného z naj­viac žia­da­ných a naj­ne­do­stup­nej­ších vý­rob­kov na mód­nom trhu. Ne­dávno bol je­den mo­del vy­dra­žený za vyše 300 000 do­lá­rov, čo len po­tvr­dzuje ná­zor, že in­ves­tí­cia do Bir­kinky je možno ešte lep­šia než in­ves­tí­cia do zlata alebo striebra. Na vy­so­kej kva­lite ši­tia si značka za­kladá už od roku 1837, kedy v Pa­ríži ot­vo­rila svoj prvý ob­chod. Vtedy sa ale ešte špe­cia­li­zo­vala na vý­robu jaz­dec­kých se­diel a po­stro­jov, k móde sa do­stala až v dvad­sia­tych ro­koch.

Dlho pred­tým, ako sa jej meno stalo sy­no­ny­mom lu­xusu, Jane Bir­kin bola fran­cúz­ska módna ikona, spe­váčka a he­rečka. Po­chá­dzala z An­glicka a asi naj­zná­mej­šia je pre svoj hu­dobný aj ro­man­tický vzťah s kon­tro­verz­ným fran­cúz­skym mu­zi­kan­tom Serge Gains­bo­rou­gom. Ich spo­ločná ero­tická pie­seň „Je t´aime“ z roku 1969 len po­tvr­dila jej sta­tus pred­sta­vi­teľky fran­cúz­keho štýlu. Ho­vorí sa, že ná­pad na vý­robu ka­belky sa zro­dil po­čas jed­nej prí­hody v lie­tadle v roku 1981 me­dzi Jane Bir­kin a  Jean – Lou­isom  Du­ma­som, ria­di­te­ľom značky Her­mès . Jane sa ná­ho­dou roz­sy­pali všetky osobné veci , čo in­špi­ro­valo Du­masa, k vy­tvo­re­niu tašky vhod­nej  pre ženy, ktoré často ces­tujú a po­tre­bujú toho so se­bou veľa. O štyri roky ne­skôr táto ná­hoda vy­vr­cho­lila vo vý­robe pr­vej ka­belky Bir­kin a vo­ila! Zro­dila sa ikona.

Všetky ka­belky sú vy­ro­bené ručne z kva­lit­nej kože.  Ich príp­rava trvá ne­spo­četné množ­stvo ho­dín a vy­ža­duje skú­se­ných re­me­sel­ní­kov. Dô­kladné skú­ma­nie ma­te­riálu, sta­rost­livé umiest­ňo­va­nie ste­hov a  opat­re­nia za­ru­ču­júce dlhú ži­vot­nosť, to všetko pris­pieva k aure lu­xusu. Mi­nulý rok  Jane Bir­kin žia­dala vý­rob­cov, aby ka­belku pre­me­no­vali, pre­tože nech­cela, aby jej meno bolo spá­jané s prak­ti­kami po­u­ží­va­nými pri pro­duk­cii vý­rob­kov z pra­vej zvie­ra­cej kože.

foto: blogs­pot

Komentáre