Nie­kedy za­tvá­rame srdce na sto kľú­čov a pre ne­vy­da­rené vzťahy z mi­nu­losti si brá­nime sa znova za­mi­lo­vať. Nech­ceme po­cí­tiť skla­ma­nie z ne­vy­da­re­ného vzťahu, nech­ceme ris­ko­vať zlo­mené srdce. Máme strach, že pro­ces roz­chodu bu­deme mu­sieť pre­ží­vať zas a znova. Ak ste ni­kdy ne­mali zlo­mené srdce, buďte šťastné, pre­tože to bolí ako sto čre­pín za­pic­hnu­tých priamo do srdca.

Za­budli ste na krásne chvíle pr­vot­ného za­mi­lo­va­nia, mo­týle v bru­chu, ho­di­nové chys­ta­nie pred pr­vým rande, prvý bozk a všetko úžasné, čo so se­bou po­čia­točná láska pri­náša. Ob­ja­tia, z kto­rých sa nám pod­la­mujú ko­lená, sm­sky, slušné či ne­slušné. Spoz­ná­va­nie člo­veka, z kto­rého sa po­stu­pom času stáva vaša druhá po­lo­vička. Zrazu si uve­do­míte, že vše­tok čas trá­vite spolu a vy to už ani ne­bu­dete chcieť zme­niť. Bu­dete za­mi­lo­vané až po uši, svet bude pre vás gom­bička. Je­diné čo vás bude trá­piť a zau­jí­mať bude vaša láska.

Dl­ho­dobé vzťahy sa do­sta­vajú na iný le­vel. Už sa ne­pot­re­bu­jete ho­dinu chys­tať a na rande prí­dete i v tep­lá­koch. Keďže vám to bude jedno a vášmu mi­lo­va­ného tiež. Po­vie vám, že ste krásna, aj keď ste ne­na­ma­ľo­vaná. Uvi­díte ho zlo­me­ného, na dne, prídu dni, keď sa ne­bude da­riť ani vám, ani jemu ale spolu to zvlád­nete. Bu­dete si opo­rou, na­vzá­jom pre­ží­vať chvíle šťas­tia i smútku. Prídu prob­lémy, ktoré budú naj­väč­šou skúš­kou vášho vzťahu.

Bu­dete to chcieť vzdať, za­ho­diť spo­ločné spo­mienky, ale vtedy si spo­me­niete na všetko, čo ste pre váš vzťah obe­to­vali a to, čo ste do­stali. Lásku, pre ktorú stojí za to žiť. Ak vá­hate či nie­komu znovu od­ha­liť svoju dušu a pus­tiť si ho bliž­šie k telu pri­po­meňte si, že láska nie je len ťažká, ale i krásna a oplatí sa znova to risk­núť, pre­tože risk je v láske často zisk.

Komentáre