Cha­lani rad­šej ran­dia s ba­bami, ktoré ne­čí­tajú. Nájdu ich v za­dy­me­ných ba­roch, me­dzi al­ko­ho­lic­kým po­tom a v žiare fa­reb­ných ref­lek­to­roch. Sú to typy žien usmie­va­jú­cich sa, aj keď osoba s kto­rou sa roz­prá­vajú od­hliadne. Tie ženy, ktoré sa ne­chajú ba­viť ne­sen­ti­men­tál­nymi všed­nos­ťami a lac­nými hláš­kami.

Keď sa pre­lo­mia ľady, cha­lani radi vezmú tieto baby von, kde ich po­boz­kajú vo svetle po­u­lič­ných lámp alebo ro­man­ticky v daždi ako to vi­deli vo filme. Vezmú ich k sebe do­mov, vy­spia sa s nimi a ne­chajú to celé po­maly pre­me­niť na vzťah. Nájdu si s nimi spo­ločné zá­ujmy ako je sushi a folk­ovú hudbu. Ako me­siace ute­kajú, na spo­loč­ných zá­ľu­bách si po­sta­via pevné zá­klady vzťahu. Ne­ba­via sa o dô­le­ži­tých ve­ciach, a vô­bec, často pri tom ani moc ne­pre­mýš­ľajú. Na­sťa­hujú si ich k sebe a po­žia­dajú ich o ruku, pre­tože bez toho by to bolo celé len veľká stratu času. Ani si ne­všimnú ako ubie­hajú roky, majú prácu, bu­dujú si ka­ri­éru, kú­pia si dom a majú spolu dve či tri krásne deti.

Po pre­ko­naní krízy stred­ného veku spolu zo­starnú a na­ko­niec zo­mrú. Pred­tým ako pre­hrajú boj so smr­teľ­nou cho­ro­bou, si však uve­do­mia fakt, že vá­šeň k diev­čaťu, ktoré ne­čí­talo, v srdci ni­kdy ne­pul­zo­vala na­plno.

Ta­kýto prie­beh má vzťah s diev­ča­ťom, ktoré ne­číta. Cha­lani ne­radi ran­dia s diev­ča­ťom, ktoré číta, pre­tože dis­po­nuje slov­nou zá­so­bou, po­mo­cou kto­rej vie presne po­pí­sať ne­spo­koj­nosť s ne­na­pl­ne­ným snom o ži­vote. Touto slov­nou zá­so­bou vie ro­zo­znať bez­citný pre­jav nie­koho, kto ju ne­do­káže mi­lo­vať a zú­fals­tvo nie­koho, kto ju mi­luje až moc.

Dievča, ktoré číta, ovláda syn­tax. Be­let­ria ju na­učila, že oka­mihy nehy pri­chá­dzajú zried­kavo, ale v da­ných in­ter­va­loch. Dievča roz­ume­júce syn­taxi vy­cíti ne­pra­vi­delné pauzy a vá­havé dý­cha­nie, čo je zna­kom klam­stva. Táto diev­čina spozná roz­diel me­dzi oka­mi­hom krát­keho hnevu a za­ko­re­ne­ným zloz­vy­kom, nie­koho koho za­tr­pk­nutý cy­niz­mus bude po­kra­čo­vať až hra­nice únos­nosti. Ne­bojí sa dať mu zbo­hom, pre­tože svo­jim hr­di­nom v prí­be­hoch za­ký­vala vrec­kov­kou ne­spo­četne ve­ľa­krát.

Dievča, ktoré číta, bude tr­pez­livá po­čas pre­stávky a pri roz­uz­lení zase bude ne­doč­kavá. Vie, že ne­od­vratný ko­niec musí prísť a je s tým zmie­rená. Takže baby, ktoré čí­tate, pre cha­la­nov sme ozaj tvrdý orie­šok, ktorý ne­ve­dia roz­lúsk­nuť.

zdroj: thought­ca­ta­log.com, foto: Joe Kath­rina

Komentáre