Na­ro­dila som sa na za­čiatku de­väť­de­sia­tych ro­kov, čo zna­mená, že po­čas svojho det­stva som za­žila všetky ich vr­cholné trendy. No­sila som le­gíny, naj­lep­šie s Mic­key Mou­seom, vlasy som mala zop­nuté mo­tý­li­ko­vými spon­kami a naj­väč­šie terno bol lesk na pery s drob­nými trb­liet­kami.  Zá­vi­dela som star­ším diev­ča­tám, ob­le­če­ným  v tzv. „kap­sá­čoch“, v mi­nia­túr­nom tope nad pu­pok a kru­ho­vých ná­uš­ni­ciach. Keďže sa v móde, ako vieme, všetko zase vra­cia, v po­sled­nej dobe okolo seba vi­dím oži­vené trendy  de­väť­de­sia­tych ro­kov. Ge­ne­rá­cia sú­čas­ných dvad­siat­ni­kov a star­ších ich vníma s veľ­kou dáv­kou nos­tal­gie a ur­čite mi dajú za pravdu v na­sle­du­jú­cich dô­vo­doch, prečo budú de­väť­de­siatky vždy top:

Pre­tože trendy de­väť­de­sia­tych ro­kov boli o tom, čo no­síš a nie o tom, čo NE­no­síš01foto: li­ve­in­ter­net.com

Bolo to de­sať­ro­čie, kedy sa ce­leb­rity ne­pre­má­vali po čer­ve­nom ko­berci tak­mer nahé. Ak sa aj nie­kto roz­ho­dol uká­zať kú­sok tela, na­prí­klad v tričku od­ha­ľu­jú­com bru­cho, mal ešte ob­le­čenú fla­ne­lovú ko­šeľu, mi­ni­šaty bý­vali do­pl­nené pod­ko­lien­kami, inak ne­bol out­fit kom­pletný.

Pre­tože spo­pu­la­ri­zo­vali tzv. „cho­kers“02foto: in­ter­film.com

Cho­ker, inak ne­li­cho­tivo na­zý­vaný aj obo­jok, je typ ná­hr­del­níku, ktorý tesne pri­lieha na krk. Však sa te­raz také dajú vi­dieť všade? Vtedy sa no­sili jemné sa­me­tové stužky alebo rôz­no­fa­rebné plas­tové ná­hr­del­níky.

Pre­tože fla­nel vy­zerá dobre na kaž­dom03

foto: tum­blr.com

Ká­ro­vaná ko­šeľa vy­zerá dobre na prí­sluš­ní­koch oboch po­hlaví. Je po­hodlná a vy­zerá dobre, aj keď je len tak le­da­bolo uvia­zaná okolo pása.

Pre­tože v  de­väť­de­siat­kach bolo možné všetko04

foto: sco­op­nest.com

Mohli ste skom­bi­no­vať aké­koľ­vek vzory a ma­te­riály, mať toho na sebe „až prí­liš“, každý out­fit mal ná­dych ro­man­tiky a re­bels­tva.

Ako si na túto de­kádu spo­mí­naš ty? Je ti za nie­kto­rými kús­kami ľúto alebo by si na svoje vte­daj­šie kre­ácie naj­rad­šej za­budla?

co­ver foto: se­e­me­fe­ed­me­re­adme.com

 

Komentáre