Je v po­riadku, ak sa ne­cí­tiš byť dosť pekná. Je v po­riadku, ak ráno vsta­neš a v zrkadle vi­díš svoju pri­ro­dzenú pleť, ne­pod­dajné vlasy, vý­zor, ktorý ani tro­chu nemá blízko k tvo­jej spo­koj­nosti. Pre­tože takto ne­vi­díš to, kto v sku­toč­nosti si.

Je­diná vec, ktorú zrkadlo od­ráža, je tvoj ex­te­riér. Koža, ktorá po­krýva tvoje or­gány. Kosti, ktoré chrá­nia or­gány a umož­ňujú dý­chať, mys­lieť a mi­lo­vať.

Od­ráža obal sku­toč­nej krásy, ktorá sa ukrýva vnútri teba. Každý malý kú­sok krásy, o kto­rom ti zrkadlo ne­do­káže po­ve­dať. Sú to veci, ktoré na tebe ľu­dia ne­vi­dia, ale môžu ich cí­tiť.

Ľu­dia ne­vi­dia tvoju vľúd­nosť vo farbe tvo­jich vla­sov, alebo cen­ti­met­roch okolo pása či bo­kov. Ne­uvi­dia to, ako je­di­nečne a kre­a­tívne roz­mýš­ľaš vďaka tomu, či máš me­dzeru me­dzi steh­nami alebo nie. Zdravé se­ba­ve­do­mie ťa urobí kraj­šou ako ne­zmy­selné ide­ály krásy.

pexels-photo-172757 (1)

pe­xels.com

To, čo robí tvoju krásu od­liš­nou, ťa od­li­šuje od os­tat­ných. Zdá sa im to málo tren­dové? Tak je to v po­riadku, lebo tak to má byť.

Raz príde deň, kedy si po­vieš, že si krásna a dňami, kedy si sa sna­žila o to na sebe niečo me­niť si pri­po­me­nieš, že tvoja sku­točná krása je od týchto vecí sku­točne veľmi vzdia­lená.

Ozaj­stná krása je oveľa hl­b­šia, preto sa ti ob­čas zdá, že ju ne­mô­žeš nájsť. Všetko čaká na svoj pravý čas, kedy si uve­do­míš, čo je v sku­toč­nosti pod­statné. Vďaka tomu si raz uve­do­míš, že ľu­dia, ktorí vi­dia tvoju ozaj­stnú krásu sú ľu­dia, ktorí ťa sku­točne po­znajú a je­dine na ich ná­zo­roch bude vždy zá­le­žať.
Pre­tože tí ľu­dia na teba ne­budú ni­kdy tak prí­sni, ako ty sama na seba.

Takže viem, aký je to po­cit, ak sa po­zrieš do zrkadla a cí­tiš sa na hovno. Je v po­riadku cí­tiť sa ška­redo, ak máš na tvári vi­di­teľné póry. Je v po­riadku, ak je­diné, čo cí­tiš po­čas PMS je hlad a ner­vo­zita. Tvoja krása ne­po­zos­táva z tvojho za­dku, čis­tej pleti, zdra­vých vla­sov alebo kopy iných vecí.

Ani ti ne­mô­žem po­ve­dať, čo je vlastne tá tvoja sku­točná krása. Viem len to, že na to mu­síš prísť a zis­tiť to sama.

pexels-photo-114998

eli­te­daily.com

Pre­tože ne­viem, čo ťa každé ráno pre­bú­dza a mo­ti­vuje do ďal­šieho dňa. Ne­viem, čo vznieti tvoje vášne, vďaka kto­rým ro­bíš kroky vpred. Ale viem, že ak ich máš, tak si krásna. Každá tvoja vá­šeň a to, čo mi­lu­ješ je krásne.

Ne­viem, ako po­má­haš ľu­ďom. Či im po­má­haš len preto, aby si sa TY cí­tila lep­šie, alebo oni. No ak si ne­se­becká, tak si krásna. Tvoja veľ­ko­ry­sosť je krásna.

Ne­viem, ako veľmi ris­ku­ješ. Či sa sna­žíš na­sle­do­vať sny, ciele alebo čo­koľ­vek po čom tú­žiš a ne­bo­jíš sa, že pad­neš. Pre­tože ak si silná, tak si krásna. Tvoja od­vaha je krásna.

Ne­viem, ako veľmi dá­vaš na­javo svoje po­city. Či sa sme­ješ v mo­mente, keď chceš. Alebo sa aj rozp­la­češ ako­náhle máš ten po­cit, že to zo seba po­tre­bu­ješ vy­pus­tiť. Byť zra­ni­teľ­nou je úplne v po­riadku. Tvoje emó­cie a schop­nosť cí­tiť, sú krásne.

Je v po­riadku ak sa ne­cí­tiš byť krásna. No ne­za­budni si pri­po­mí­nať, kde sa tvoja ozaj­stná krása ukrýva. Ne­od­ráža ju len zrkadlo.

Komentáre