Pár krát sme si vy­šli a keď to za­čalo byť vážne po­ve­dala som ti, že som zlo­žitá a že to so mnou bu­deš mať ťažké. Ne­bolo to len slovo do vetra bola to pravda a je to pravda do­te­raz. Po­ve­dal si, že ti to ne­vadí a mys­lím, že ne­va­dilo. Sám si to­tiž ne­ve­del do čoho sa púš­ťaš.

Ne­viem ti po­ve­dať, či to so mnou bu­deš mať jed­no­duch­šie. Mys­lím si, že ani moc nie. Som tvrdo­hlavý,  usmie­vavý, ne­tr­pez­livý in­tro­vert, z več­nými sl­zami v očiach. Áno taká som ja.

Je to so mnou ťažké. Ja to viem, veď predsa ži­jem sama so se­bou už ne­jaký ten pia­tok. Ne­mô­žem sa pre teba zme­niť aby si ma mal rad­šej. Pus­tila som ťa za môj ochranný štít, kde ti mô­žem dať  svoje srdce, my­seľ, dušu, úsmev a len dú­fať, že ti to bude sta­čiť.

Už pre­šli tie časy,  keď som sa sna­žila byť nie­kým iným, len aby ma iní pri­jali a aby si ma pri­jal ty.

tumblr_njl6g4VHyO1ro3ll2o1_1280 (1)

na­po­le­on­four.com

Viem, že každá z nás musí ne­us­tále pra­co­vať sama so se­bou. Možno si mu­síš každý deň do­dá­vať se­ba­ve­do­mie a možno nie. Se­ba­ve­do­mie si do­dá­vam aj ja, pre­tože v dneš­nej dobe je tak ľahké za­čať o sebe po­chy­bo­vať. Ob­čas je ťažké byť sama se­bou a ne­dať sa str­hnúť da­vom. Ne­ro­biť to čo iní po­va­žujú za nor­málne aj keď to nor­málne nie je. Veľa ľudí ide s prú­dom a boja sa vy­čnie­vať a byť od­lišní, pre­tože sa boja že budú sami. Na malú chvíľu možno aj bu­deš, ale po­tom, keď pôj­deš proti prúdu, pri­dajú sa k tebe ľu­dia, ktorí ťa budú mať radi pre tvoju od­liš­nosť a pridá sa aj on. Ten pán pravý.

Som na seba ne­smierne pyšná!

Som pyšná na to, že sa od­li­šu­jem od iných diev­čat tým aká som.

Som hrdá na to aká som.

Mala by si byť aj ty.

Tak ako po­ve­dala Coco Cha­nel:

 „Po­kiaľ chcete byť ne­na­hra­di­teľní, mu­síte byť od­lišní.“

Komentáre