Všetci po­známe ľudí, ktorí píšu, len keď niečo po­tre­bujú. Po­tom sú tu aj chlapi, ktorí píšu iba keď si spo­menú, že majú niečo plné a po­tre­bujú po­môcť s vy­práz­dne­ním.

Na­ozaj nie je pod­statné, koľko usmie­va­vých tvá­ri­čiek vo svo­jej správe po­u­žije. On sa sku­točne ne­us­mieva. Nie je pod­statné, koľ­kými slad­kými pre­zýv­kami ťa na­zve. On v sku­toč­nosti možno ani ne­vie tvoje pravé meno. Keď ti na­píše po pol­noci ne­od­pi­suj mu a ne­do­voľ mu prísť za te­bou. Po­kiaľ ste sa spoz­nali iba ne­dávno, bola by si pre neho ľahko do­stupná. A po­u­ži­teľná iba na jednu vec.

Po­kiaľ sa ti ni­kdy ne­ve­no­val, keď svie­tilo slnko, ne­za­slúži si byť v tvo­jej prí­tom­nosti, keď je všetko na okolo po­no­rené do slad­kého spánku.

Keď ti na­píše po pol­noci a ty ne­vieš či do­ká­žeš odo­lať po­ku­še­niu, rad­šej si vy­pni te­le­fón. Za­mkni ho do skrine, choď spať, za­bav sa s ka­ma­rát­kami. Urob čo­koľ­vek len ne­od­pi­suj.

Keď ti na­píše po pol­noci, nie si až taká vý­ni­močná.
Pre­tože rov­nako ako píše tebe, môže pí­sať aj iným diev­ča­tám a ty ne­buď ako os­tatné. Žiadna žena by ne­mala do­vo­liť mu­žovi, aby s ňou za­me­tal. Nie­kedy je to však ťažké. Ženy sa ča­sto­krát ria­dia srd­com a mo­zog vy­pí­najú.

Ale…

Maj svoju hr­dosť.
Buď hrdá na to, kým si a ne­ne­chaj si ťa­hať me­dové mo­túzy po­pod fúzy.
Jed­no­du­cho mu ne­od­pi­suj.
A noc stráv s nie­kým, kto ti na­píše ho­ci­kedy po­čas dňa.
foto: thought­ca­ta­log.com

Komentáre