Sú ob­do­bia v ži­vote, ktoré by sme naj­rad­šej pre­sko­čili, ak by to bolo možné. V ta­kýchto si­tu­áciach člo­vek zriedka kedy do­káže byť na­sta­vený „správne“ vzhľa­dom na okol­nosti. No ni­kdy ne­za­bú­daj na to, že raz si hore a raz dole – ako na hor­skej dráhe. Koho by ba­vil ste­re­otyp – mňa osobne ur­čite nie. Každé jedno zlé ob­do­bie raz po­mi­nie. Je to bežná si­nu­so­ida ži­vota, ktorú treba ve­dieť pri­jať a na­učiť sa s ňou žiť.

Nie všetko je vždy ru­žové a také ako si pred­sta­vu­ješ, preto Ti dám pár ti­pov, ako sa vieš cez túto si­tu­áciu pre­niesť a teda zvlád­nuť ju ľah­šie. Nie­kedy to as­poň skús, predsa za skúšku nič ne­dáš.

1. Mysli po­zi­tívne

 • Ani ne­vieš, aké je dô­le­žité, aby tvoje mys­le­nie bolo správne na­sta­vené. Vi­dieť všetko „sivo“ a ne­ga­tívne Ti do ži­vota ur­čite nič dob­rého ne­pri­ne­sie. No je veľmi ná­ročné na­učiť sa žiť tak, aby tvoja my­seľ a teda tvoje mys­le­nie bolo na­klo­nené k po­zi­ti­vizmu. Chce to cvik a čas.  Tu je pár rád a od­ka­zov, ktoré mne osobne po­mohli:
  • The Sec­ret/Ta­jem­ství – Do­ku­men­tárny film, ktorý vy­svet­ľuje ako fun­guje mys­le­nie, myš­lienky.
  • Nor­man Vin­cent Peal – Sila po­zi­tív­neho mys­le­nia – Kniha, kto­rej ná­zov ti už na­po­vie
  • An­drew Weil – Spon­tánne uzdra­ve­nie – Kniha o tom ako ob­ja­viť a po­sil­niť pri­ro­dzenú schop­nosť tela uzdra­viť sa – s čím je spo­jené aj po­zi­tívne mys­le­nie.

2. Ne­ľu­tuj sa

 • Je to to naj­jed­no­duch­šie, čo mô­žeš uro­biť, ak sa Ti mo­men­tálne ne­darí alebo ak máš zlé ob­do­bie. Ale vy­rie­šiš tým niečo? Nie. Ži­vot nie je ľahký, av­šak karty máš v ru­kách ty – tak sa nauč s nimi hrať. Ne­plač. Plač po­máha len chvíľ­kovo. Bo­juj pre lepší zaj­traj­šok, urob pre to ma­xi­mum. Buď hrá­čom, ktorý je ne­po­ra­zi­teľný. A každý je­den pád ber ako niečo, čo ťa urobí sil­nej­ším do bu­dúcna. Pouč sa, vstaň a choď ďa­lej. Ľu­to­va­ním ne­zme­níš ani okol­nosti ani vý­sle­dok, len si po­ško­díš. Nech sa ľu­tujú slabší od teba, pre­ne­chaj to im. Alebo ak inak ne­dáš, zo­ber van­kúš a nech sa páči – tvoja voľba, tvoj ži­vot 🙂

3. Ne­tráp sa nad ná­zormi dru­hých, pre­tože každý má právo na svoj ná­zor

 • Ako sa vraví – ti­síc ľudí, ti­síc chutí. Preto sa ne­snaž kaž­dého jed­ného pre­sved­čiť o svo­jej pravde. Ži­ješ svoj ži­vot a hlavne podľa seba. Len ty naj­lep­šie vieš, prečo si sa tak roz­hodla a stoj si za svo­jím ná­zo­rom. To, že ho druhý ne­chápu je v po­riadku. Ži svoj sen, prí­beh podľa seba. Nič pod­stat­nej­šie nie je. A ak sa ťa nie­kto bude si­lou mo­cou sna­žiť pre­sved­čiť o opaku – pekne mu po­ďa­kuj 🙂 a po­vedz, že jeho ná­zor si veľmi vá­žiš. Iró­nia je nie­kedy naj­lep­ším rie­še­ním pre ľudí, ktorý ne­chápu zá­kladné pra­vidla ži­vota.

  16114609_1709704649055163_1006297755815985139_n

  Zdroj : fa­ce­book.com/cestu.si.naj­dem.alebo.spra­vim

4. Jedz zdravo a cvič

 • Čím ďa­lej tým viac si člo­vek uve­do­muje, aké dô­le­žité je žiť v zdra­vom tele a mať dobré zdra­vie. K dob­rému zdra­viu patrí v pr­vom rade psy­chická po­hoda, vy­rov­na­nosť ale aj správna, zdravá strava a po­hyb. Ne­vra­vím, že máš te­raz dr­žať ne­zmy­selné di­éty, alebo si ne­dať už v ži­vote žia­den cu­kor do úst. Vra­vím, že je dô­le­žité zdrav­šie jesť. Na in­ter­nete je o tom pí­sané toľko, že ne­bu­deš ve­dieť od­kiaľ za­čať. No kaž­dému vy­ho­vuje niečo iné – zvoľ si ako to vy­ho­vuje tebe.

 

 • Čo sa týka po­hybu. Ne­ho­vor mi ako sa nedá. Ta­kéto vý­ho­vorky si ne­chaj pre seba. Všetko je o chcení a ak chceš ver mi, že do­ká­žeš aj ne­možné.  Ne­mu­síš ovlá­dať „po­li­tiku“ fit­ness na to, aby si pre svoje telo niečo ro­bila. Stačí niečo ro­biť. Pre mňa za mňa skáč aj na hlave pred blo­kom, na­há­ňaj psov kto­rých stret­neš 🙂 Skáč na jed­nej nohe ces­tou do práce – to je jedno, len maj po­hyb. Rob niečo pre seba, pre svoje telo a hlavne pre svoje zdra­vie. Vý­sledky sa do­sta­via, no ne­ča­kaj ich po pr­vom týždni. Ani Pán Boh ne­stvo­ril svet za deň.

  pexels-photo-209968

  pe­xels.com

5. Pi víno

 • Sú dni, kedy to proste po­tre­bu­ješ. Za­vo­laj ka­ma­rátku, sadni do baru, vypi s par­tne­rom alebo si na­lej sama doma. Čer­vené, biele, ru­žové, sekt… je to jedno. In vino ve­ri­tas – vo víne je pravda. A podľa fi­lo­zo­fie – pravda je len jedna. Podľa mo­jej fi­lo­zo­fie – víno je liek. No všetko s mie­rou ako sa vraví. 🙂

Komentáre