Vždy sa bu­dem usmie­vať a vra­vieť, že všetko je skvelé

Ne­po­viem ti o naj­nov­šej dráme v mo­jom ži­vote alebo, že som ne­spala po­riadne celé týždne. Ne­bu­dem ťa za­ťa­žo­vať svo­jimi cho­ro­bami ani prob­lé­mami, ktoré som mala a ktoré mi vŕ­tajú hla­vou, na­miesto toho ti po­roz­prá­vam, aké úžasné veci sa mi stali, akých no­vých ľudí som spoz­nala a na akých no­vých mies­tach som bola. Bu­dem sa ťa viac pý­tať na tvoj ži­vot, pre­tože upro­stred týchto roz­ho­vo­rov za­bú­dam na svoj smú­tok, na svoje prob­lémy a zrazu je všetko ne­uve­ri­teľne úžasné.

Vždy sa bu­dem usmie­vať a ho­vo­riť, že ran­dím s inými ľuďmi

Ne­bu­dem ti ho­vo­riť ako si s nimi, v po­rov­naní s te­bou, ne­mám čo po­ve­dať a ako mi stále my­seľ pri nich za­blúdi k na­šim spo­loč­ným roz­ho­vo­rom. Ne­po­viem ti, že ne­ve­rím ani jed­nému z nich a ne­bu­dem ti roz­prá­vať, že si bol po­sledný, komu som dô­ve­ro­vala. Ne­pri­znám sa, že ran­de­nie je vy­čer­pá­va­júce, pre­tože muži, kto­rých stre­tá­vam mi pri­po­mí­najú presne to, prečo si láska môjho ži­vota a prečo bu­deš vždy ten, kto mi uká­zal, čo je to sku­točná láska.

Vždy sa bu­dem usmie­vať a ho­vo­riť ako mi je jej ľúto

Ne­po­viem ti, že si mys­lím, že je to tá naj­šťast­nej­šia žena na svete, alebo že jej zá­vi­dím všetky tie špe­ciálne veci, o ktoré sa bude s te­bou de­liť. Ne­vys­lo­vím ani to, ako jej zá­vi­dím, že ju bu­deš pod­po­ro­vať v pl­není jej snov a ako sa bude me­niť jej ži­vot, bez toho aby si uve­do­mila, že si to uro­bil. Ne­bu­dem sa ťa pý­tať, či ju mi­lu­ješ tak, ako si mi­lo­val mňa a ne­bu­dem sa ťa pý­tať, či si mys­líš, že je pre teba lep­šia, len ti po­viem, že ty si ten naj­lepší pre ňu. Po­viem ti, že je krásna, ale tvoja krása bude vždy za­tie­ňo­vať ko­ho­koľ­vek, kto bude s te­bou.

Vždy sa bu­dem usmie­vať a ho­vo­riť, že mi ne­chý­baš

Ne­bu­dem ti roz­prá­vať ako strašne mi chý­baš, že mi ťa veľa vecí pri­po­mína (naša ob­ľú­bená pie­seň, náš ob­ľú­bený film, naša ob­ľú­bená kniha, vtipy, na kto­rých sme sa smiali a slová, ktoré si mi po­ve­dal). Ne­bu­dem ti vra­vieť, že som na teba ne­mohla za­bud­núť, že ak by som si mala vy­brať mož­nosť, či by som ťa mala v ži­vote stret­núť znova, vy­brala by som si mož­nosť stret­núť ťa zas. Ne­po­viem ti, že aj keď sa viem ľahko vzdať ľudí, teba sa vzdať ne­viem.

Ob­čas roz­mýš­ľam, či by sme si mohli dať na­vzá­jom druhú šancu a ino­kedy roz­mýš­ľam, či sme tí istí ľu­dia, ktorí sa do seba za­mi­lo­vali.

Bu­dem sa stále usmie­vať a ne­po­viem ti, že do dneš­ného dňa mi ni­kto iný ne­vy­ča­ril na tvári taký úsmev, aký si mi do­ká­zal vy­ča­riť len ty.

foto: Su­sana Ra­mi­rez

Komentáre